Информация за ОС на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА (БОСМ)


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО СИМУЛАЦИОННА МЕДИЦИНА (БОСМ) ЕИК ПО БУЛСТАТ 206371128

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Управителният съвет на Българско Общество по Симулационна Медицина (БОСМ) с настоящата покана Ви уведомява, че на 9.11.2022 г. в 14:00 ч. в гр. Пловдив, на бул. “Васил Априлов“ № 15А, Аудиторен комплекс, ще се проведе Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българско Общество по Симулационан Медицина “, с ЕИК по БУЛСТАТ 206371128, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението;

2. Предложения за приемане на изменение в Устава на Сдружението;

3. Предложение за промяна на членския внос;

4. Предложения за допълване състава на Управителния съвет на Сдружението;

5. Разни.

Поканват се всички членове лично (или чрез упълномощени представители) или чрез онлайн връзка да присъстват на Общото събрание.

Материалите за ОС се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружение “ Българско Общество по Симулационна Медицина“

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15:00 часа.