Инициатива за иноватовни медикаменти IMI – проектна сесия Юни-Юли 2020

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми изследователи,

Във връзка с предстоящите покани за набиране на проекти (Call 22 и 23) на Инициатива за иновативни медицаменти, Българската асоциация за персонализирана медицина (BAPEMED), подкрепена от Министерството на образованието и науката, и едноименната структура (IMI), организира

ИНФОРМАЦИОНЕН МЕСЕЦ за ИНИЦИАТИВАТА за ИНОВАТИВНИ МЕДИКАМЕНTИ IMI
С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

Покана 22 е едностъпкова, предназначена за подкрепа на изследователски дейности, които ще надграждат и добавят стойност към резултатите от текущи проекти на IMI2.

Покана 23 е двустъпкова и включва теми в сферата на биомедицинските науки (антимикробната резистентност, откриване и валидиране на биомаркери за невродегенеративни заболявания, оптимално лечение за пациенти със солидни тумори, диагностициране на редки заболявания, и др.)

Подробна информация се намира на адрес https://www.imi.europa.eu/

Предстои провеждане на серия от информационни семинари; график на провеждане е изнесен на горепосочения адрес. В обхвата на информационната кампания ще бъдат представени подробности за предстоящите възможности за финансиране през 2020 г., с акцент върху IMI2 – Покани 22 и 23.
––––––––––-
Информационният месец на IMI е инициатива на Българската асоциация за персонализирана медицина (BAPEMED) и се подкрепя от IMI и нейният представител за България – проф. Д-р Виктория Сарафян, дм, дмн, както и от Министерството на образованието и науката, Република България.
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД