Иновации на млади учени от МУ-Пловдив в сферата на 3D биопринтирането на колоректалния карцином
Колоректалният карцином (КРК) е една от водещите причини за смърт при онкологичните заболявания. Заради това са необходими по-ефективни терапевтични стратегии. Установяването на нови in vitro експериментални модели за изследване на туморната биология на КРК и за тестване на лекарства е ключова стъпка към откриването на по-добро лечение.

Първите етапи от предклиничните изследвания протичат стандартно в т.нар. клетъчни култури in vitro, които представляват клетки в монослой (2D). Eкипът на катедра „Медицинска биология“ с помощта на наличните технологии в Научноизследователския институт на Медицински университет – Пловдив разработи 3D биопринтиран in vitro модел на КРК.

Иновацията в експерименталната работа се изразява в контролираното депозиране слой по слой на живи клетки от КРК и поддържащ хидрогел, наподобяващ елементи от естественото обкръжение на клетките в тъканите. Така се създават мини тумори, които се развиват в триизмерна среда, а не в монослой, каквито са най-широко използваните лабораторни модели.

Статията в съавторство с коремни хирурзи и биолози е публикувана в престижното научно списание Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (IF=5.89, Q1). Авторите демонстрират, че разработените 3D биопринтирани тумороиди в сравнение с 2D културите се доближават много повече морфологично и биологично до реалните тумори в пациентите.

Иновативният модел показва по-висока резистентност към стандартни химиотерапевтици, което е доказателство за потенциалното му приложение като по-реалистична платформа за скрининг на химиотерапевтици. Той може да се използва за персонализиране на лечението на всеки отделен пациент.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.755563/full