A colorectal Cancer 3D Bioprinting Workflow as a Platform for Disease Modelling and Chemotheraupeutic Screening

Иновации на млади учени от МУ-Пловдив  в сферата на 3D биопринтирането на колоректалния карцином