Инструктаж за работа за въвеждане на дистанционно обучение в МУ – Пловдив

Инструктаж за работа за въвеждане на дистанционно обучение в МУ – Пловдив

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
На основание Заповед № 515/13.03.2020 г. на Ректора на МУ – Пловдив от 23.03.2020 г. стартира дистанционно обучение в МУ – Пловдив.

Онлайн обучението изисква спазването на ясни правила:

1. Упражненията са задължителни, като при две и повече отсъствия студентът не получава заверка.

2. Офис 365 е учебна платформа, чиято основна цел е провеждането на онлайн обучение. В МУ – Пловдив за дистанционно обучение използваме Microsoft Teams – виртуална класна стая с генерираните електрони пощи на МУ – Пловдив. Обучението и кореспонденцията със студентите ще става чрез платформата Office 365 и на институционалните имейли. По време на упражнението се извършва активна писмена и/или аудио комуникация между асистента и студентите, като асистентът задава въпроси към конкретни студенти, отговорите се дават писмено или устно, пишат се схеми и фигури в тетрадките, а след това със снимки се изпращат по време на упражнението в общия чат. Студентите попълват домашните си работи в тетрадките за практически упражнения, както и прочитат съответната лекция предварително.

3. Не е позволено да се използват екипите и учебните канали за лични разговори и коментари.

4. Събранието (упражнението или лекцията) се свиква само от преподавателя в предвидения час съгласно утвърдената седмична учебна програма, освен ако няма друга уговорка с асистента заради различни часови зони.

5. На студентите се забранява да свикват събрание и да чакат преподавателя да се присъедини.

6. По време на събрание, за да се чува ясно преподавателят, студентите трябва да изключат микрофоните си, тъй като появата на страничен шум пречи на работата.

7. Студентът включва микрофона си само при зададен въпрос от преподавателя.

8. По време на упражнение или лекция въпроси, свързани с тематиката на учебния процес, се задават към преподавателя в чата на канала в Microsoft Teams във време, когато преподавателят подкани студентите, а не когато студентът реши да попита.

9. Ако някой студент пречи на работата на учебния процес, ще бъде премахнат от събранието и няма да има достъп до онлайн обучението.

10. Провеждането на колоквиумите ще бъде с попълване на тестове и устно изпитване.

11. При срив в системата студентите се свързват с водещия асистент по служебната електронна поща.

12. Всеки преподавател в началото на упражнението изпраща Протокол до всеки студент от съответната студентска група, с която има упражнение. Изпращането на протокола поставя начало на упражнението.

13. Протоколът съдържа няколко въпроса по темата на упражнението, на които студентът трябва да отговори и да върне обратно протокола на асистента в рамките на упражнението или до 23:59 часа на същия ден.

14. Ако студентът не върне протокола в посочения срок, се счита, че има отсъствие.

15. Всеки преподавател трябва да може да удостовери провеждането на упражнението оn-line, като разпечатва върнатите протоколи от студентите и с това удостоверява пред ръководителя на катедра, че упражнението е проведено.

Свали инструкциите в .pdf