Инвестиции с обещаващо бъдеще

Катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия към Факултета по фармация при МУ-Пловдив е създадена през април 2014 г. В Катедрата се обучават студенти по три основни дисциплини – Фармакогнозия, Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, както и специализанти по специалностите „Анализ на лекарствените продукти“ и „Лечебни растения и фитофармацевтични продукти“’. Акредитирани са докторски програми по „Фармацевтична химия” и „Фармакогнозия”. Зачислени са трима редовни докторанти и четирима специализанти.

Академичният състав на Катедрата включва 12 преподаватели. Целият екип е съставен от специалисти, обичащи професията си и силно мотивирани да се развиват като преподаватели и учени, като осъществяват качествено обучение и значима научноизследователска дейност. Основната им цел е да подготвят високо квалифицирани магистър-фармацевти, способни самостоятелно и компетентно да решават теоретични и практически задачи.

Миналата седмица Катедрата представи обновената си след мащабен ремонт база, обхващаща учебни и научни лаборатории, складови помещения и кабинети.

Катедрата разполага със следните лаборатории: лаборатория по фармацевтична химия, две лаборатории по фармацевтичен анализ, две микроскопски лаборатории по фармакогнозия и лаборатория по фитохимия.

За първи път са обособени, обзаведени и оборудвани Научноизследователска лаборатория по фармацевтична химия и фармацевтичен анализ и Научноизследователска лаборатория по фармакогнозия и фитохимия. Те са оборудвани с чисто нови лабораторни мебели, химически устойчиви плотове и мивки, вентилация, химически камини, HPTLC Camag, HPLC Varian, GC MS Bruker, поляриметър Kruss, UV VIS спектрофотометри Biochrom, ротационен вакуум изпарител Buchi, микроскоп, дестилатор, аналитични везни, центрофуга и друга прецизна апаратура.
Във всяка учебна лаборатория са обособени два сектора – семинарен и лабораторен. В семинарните сектори са монтирани поектори, екрани и 55″ телевизори. За студентите и преподавателите са доставени чисто нови бюра и столове.

Всички учебни лаборатории са снабдени с вентилация и са оборудвани с най-големите в университета сертифицирани камини, дълги по 2 метра. Камините са снабдени с вентилируеми шкафове за съхранение на киселини, основи и реактиви. Изградени са химически устойчиви плотовете, притежаващи специален борд, който не позволява разливане на субстанции. Лабораториите са обзаведени с мивки, устойчиви на химикали, имат и “таралежи” за подреждане на измитата лабораторна стъклария. Единствено в Катедра по фармакогнозия и фармацевтична химия на всяка мивка е монтиран специален душ за очи, който позволява незабавно промиване на очите, в случай на злополука. Обособени са нови складови помещения за химикали, които преди са били съхранявани в учебните лаборатории. Направените подобрения осигуряват чист въздух, здравословна среда и безопасни условия за работа на студенти, докторанти, специализанти, преподаватели и помощен състав.

При откриването на обновените лаборатории доц. Калин Иванов – ръководител на Катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия, благодари на проф. Костянев, който стартира промяната и на проф. Касърова за нейната постоянна подкрепа, на инж. Динков, инж. Гюлян и инж. Кочиян, както и на фирмата, извършила строителните дейности. Специални благодарности доц. Иванов отправи към Ректора на Университета и към Декана на Факултета.

Проф. Загорчев – Декан на Факултета, пожела успех на екипа и ги посъветва да следват фантазията, защото бъдещето следва фантазията.

Ректорът на МУ-Пловдив проф. Мурджева изказа удовлетворението си от обновяването на базата и апаратурата, като даде висока оценка за развитието на Катедрата, резултат от творческия заряд и силен дух на целия екип. Тя допълни, че получената експертна и независима оценка при акредитацията на докторските програми е още едно признание за Катедрата.

Направените от Ръководството на МУ-Пловдив инвестиции за обновяването на материалната база на Катедрата по фармакогнозия и фармацевтична химия имат не само финансови измерения. Те са безспорно доказателство за последователната политика за развитие на академичния състав, първостепенната грижа към студентите и осъзнатата отговорност и далновидност за бъдещето на Университета.