Ирена Иванова Карабова-Хамбарова

 

Дата на публикуване в Интернет : 25.08.2023 г.
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма : Медицинска информатика
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд: „Проучване и съпоставителен анализ на нагласите за електронно здравеопазване в България”
Научен ръководител: проф. Нонка Матева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2074/18.07.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. Катя Генова Пеева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Димитър Добринов Чаръкчиев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. Кристина Павлова Килова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
28.09.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив