Изследователи от МУ на втората годишна среща на консорциума на проект RESONATE


Втората годишна среща на консорциума на проект RESONATE („Изграждане на индивидуална и общностна устойчивост чрез терапевтични подходи, основани на контакт с природата“) се проведе в Barcelona Biomedical Research Park , Барселона, Испания.

Медицински университет – Пловдив е основен партньор по проекта, като провежда едно от проучванията и участва активно в останалите работни пакети.
В срещата се включи доц. д-р Ангел Джамбов, дмн от направление „Околна среда и здраве“ на Научноизследователския институт на МУ – ръководител на екипа и член на Управителния комитет на проекта. Участие взеха също проф. Донка Димитрова, дм и д-р Ангел Буров – изследователи по проекта и членове на направление „Околна среда и здраве“ на НИМУ.

Изследователите от МУ-Пловдив представиха напредъка на Проучване 3, което университетът провежда в рамките на RESONATE – мащабно лонгитудинално изследване в Пловдив на ефекта на контакта с природната среда върху биопсихосоциалната, включително имунологична, устойчивост спрямо стресори. Учените участваха в работилниците и съвместните работни срещи, провели се в рамките на събитието.

Проектът финансиран от рамкова програма за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз (No: 101081420) и чрез асоциирано финансиране от Агенцията за Изследвания и иновации на Обединеното Кралство (No. 10063874).