2018

Оценка на мнението на новопостъпили студенти във ФОЗ на МУ – Пловдив

Проучването е направено сред 9 от общо 11 (81,8%) студента от специалност „РУСБ”.
1. Пол

2. Възраст – от 22 до 34 години

3. Националност – България – 7 , Гърция – 1, Турция -1

4. От къде получихте информация за ФОЗ – Пловдив?
– от МУ и преподаватели 4;
– от интернет и познати 5;

5. По кое поред желание сте приети в настоящата специалност?

6. Доволни ли сте от обслужването при постъпването от Административното ръководство във ФОЗ – Пловдив?

7. Достатъчна ли е първоначалната информация и указания от Административното ръководство на ФОЗ и от преподавателите в специалността относно предстоящото обучение?

8. По какви въпроси бихте искали да получите допълнително информация? – въпросите са свързани с:
– европроекти; 0
– Erasmus програми;0
– учебни програми;0
– стипендии;0
9. Какви са очакванията за обучението Ви във ФОЗ – Пловдив?
– успешна реализация;
– добро образование и знания;
10. Покриват ли се първоначалните Ви очаквания с реалната атмосфера в ФОЗ?

11. Очаквате ли след завършване на ФОЗ да се реализирате по специалността?

12. Запознати ли сте с Вашите права и задължения?

13. Имате ли първоначална информация за ECTS?

14. Запознати ли сте с възможностите за осъществяване на студентска мобилност в чужбина по време на следването Ви в ФОЗ?

15. Удовлетворени ли сте от социалните условия /стипендии, общежитие/?

Извод: От направената анкета е видно, че голям % от студентите са:
– доволни от обслужването си в сектор „Учебен”;
– 87 % смятат, че първоначалната информация и указания от Административното ръководство на МК и от преподавателите в специалността относно предстоящото обучение е достатъчна,
– 100 % от анкетираните са удовлетворени по отношение на първоначалните им очаквания за работната атмосфера във ФОЗ;
– всички анкетирани смятат, че ще се реализират след тяхното дипломиране
– по голям процент са запознати с правата и задълженията си, един студент се колебае;
– 56 % от тях са запознати с европейската кредитно-трансферна система, 44% са отговорили с не;
– по-голям процент от студентите са запознати с мобилностите, които могат да осъществят по време на следването си;
– едва 56% са удовлетворени от социалните условия, 44% не са.

Изготвил:. Ивайло Христов – УККА