2018

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив.

Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г.

Медицински сестри – I – курс

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 34 студенти от 1 курс Сестрински грижи.

Какво е Вашето мнение за:

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

При започване на обучението бяхте ли запознати със:

 

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

Учебния план на  специалността – дисциплини, продължителност, ред на изучаване?

0

0

2/5,8%

9/26,4%

23/67,6%

Квалификационната характеристика на специалността (какви знания и умения ще придобиете и какви възможности за професионална дейност ще имате при завършване)?

1/2,9%

0

0

6/ 17,6%

27/79.4%

Ако сте били информирани, от кого сте получили информация

Курсов ръководител

Инфо табла/Сайт

Друг източник

Без отговор

11/32,3%

6/ 17,6%

6/ 17,6%

11/32,3%

Включените дисциплини в учебния план съответстват ли на:

Квалификационната характеристика на специалността?

0

0

4/11,7%

12/35,2%

18/52,9%

Вашите образователни потребности  (това, което считате, че Ви е необходимо да научите)?

1/2,9%

0

5/14,7%

15/44,1%

13/38,2%

Какво е Вашето мнение за:

Учебното съдържание на лекциите (съответства ли на специалността)?

0

0

1/2,9%

18/52,9%

15/44,1%

Темите на лекциите (подредени ли са логически и осигуряват ли последователност в усвояването на материала?)?

0

0

1/2,9%

15/44,1%

18/52,9%

Фармацевтичното/клиничното значение на изучавания материал (обръща ли се внимание на това в лекциите?)

2/5,8%

0

1/2,9%

14/41,1%

17/50%

Препоръчаната литература подпомага ли разбирането на изучаваната материя?

0

0

2/5,8%

13/38,2%

19/55,8%

Практическите упражнения (спомагат ли за научаването на материята на дисциплината?)

0

0

0

9/26,4%

25/73,5%

Материалът, включен в изпита (съответства ли на включения в програмата/конспекта?)

0

0

0

7/20,5%

27/79.4%

Критериите за оценяване (известни ли са предварително?)

0

1/2,9%

4/11,7%

12/35,2%

17/50%

Обучението като цяло (добре ли е организирано и проведено?)

0

0

4/11,7%

13/38,2%

17/50%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на теоретичното обучение?

0

1/2,9%

1/2,9%

19/55,8%

13/38,2%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на практическото обучение?

0

1/2,9%

5/14,7%

15/44,1%

13/38,2%

Как оценявате съотношението между продължителността на теоретично и практическо обучение?

0

0

5/14,7%

19/55,8%

10/29,4%

Каква е Вашата оценка за базата и провеждането на практическите стажове

Битовите условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите)

2/5,8%

5/14,7%

4/11,7%

17/50%

6/ 17,6%

Работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.)

0

0

2/5,8%

25/73,5%

7/20,5%

Отношението на персонала в лечебните заведения към Вас

0

1/2,9%

7/20,5%

18/52,9%

8/23,5%

Отношението на преподавателите по практика към Вас

0

0

0

8/23,5%

26/76,4%

Ползата от стажа (възможност да усвоите практически умения и знания)

3/8,8%

1/2,9%

0

16/47,0%

14/41,1%

Каква е вашата оценка за:

Съвременни ли са техническите средства и апаратура използвани в учебния процес?

1/2,9%

0

3/8,8%

18/52,9%

12/35,2%

Има ли работно място за всеки студент на упражнения?

0

1/2,9%

5/14,7%

10/29,4%

18/52,9%

Доволни ли сте от достъпността на електронните услуги, предлагани от Университета?

0

3/8,8%

1/2,9%

11/32,3%

19/55,8%

Може ли да се намери необходимата литература в Библиотеката на Университета?

1/2,9%

1/2,9%

1/2,9%

13/38,2%

18/52,9%

Удовлетворява ли Ви административното обслужване в Учебен отдел на факултета?

0

0

0

7/20,5%

27/79.4%

Удовлетворявате ли Ви условията за спорт в Университета?

0

0

2/5,8%

7/20,5%

25/73,5%

Удовлетворяват ли Ви социалните условия (напр. стипендии, общежития, стол, почивна база и др.?)

1/2,9%

1/2,9%

1/2,9%

11/32,3%

20/55,8%

Имате ли някакви препоръки:
Повече часове по философия и въведение в сестринските грижи.
Да се намали броя на студентите по различните бази.
Да имаме достъп до лекциите, които се преподават.
Практическите занятия са малко и недостатъчно адекватно разпределени.

Медицински сестри – II – курс

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 30 от общо 74 (40,5%) студенти от 2 курс Сестрински грижи.

 

Какво е Вашето мнение за:

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

 

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

При започване на обучението бяхте ли запознати със:

Учебния план на  специалността – дисциплини, продължителност, ред на изучаване?

0

2 /6,7%

5 /16,6%

7 /23,3%

16 /53,3%

Квалификационната характеристика на специалността (какви знания и умения ще придобиете и какви възможности за професионална дейност ще имате при завършване)?

1 /3,3%

0

1 /3,3%

13 /43,3%

15 /50%

Ако сте били информирани, от кого сте получили информация:

 

Курсов ръководител

Инфо табла/Сайт

Друг източник

Без отговор

11 /36,7%

13 /43,3%

5 /16,6%

1 /3,3%

Включените дисциплини в учебния план съответстват ли на:

Квалификационната характеристика на специалността?

0

2 /6,7%

10 /33,3%

8 /26,7%

10 /33,3%

Вашите образователни потребности  (това, което считате, че Ви е необходимо да научите)?

0

4 /13,3%

9 /30%

8 /26,7%

9 /30%

Какво е Вашето мнение за:

Учебното съдържание на лекциите (съответства ли на специалността)?

0

0

7 /23,3%

12/40%

11/36,7%

Темите на лекциите (подредени ли са логически и осигуряват ли последователност в усвояването на материала?)?

0

1 /3,3%

8 /26,7%

12 /40%

9 /30%

Фармацевтичното/клиничното значение на изучавания материал (обръща ли се внимание на това в лекциите?)

0

1 /3,3%

2 /6,7%

16 /53,3%

11 /36,7%

Препоръчаната литература подпомага ли разбирането на изучаваната материя?

1 /3,3%

1 /3,3%

8 /26,7%

12 /40%

8 /26,7%

Практическите упражнения (спомагат ли за научаването на материята на дисциплината?)

0

3 /10%

3 /10%

10 /33,3%

14 /46,7%

Материалът, включен в изпита (съответства ли на включения в програмата/конспекта?)

0

1 /3,3%

1 /3,3%

11 /36,7%

17 /56,7%

Критериите за оценяване (известни ли са предварително?)

1/3,3%

5 /16,6%

9 /30%

7 /23,3%

8 /26,7%

Обучението като цяло (добре ли е организирано и проведено?)

1 /3,3%

6 /20%

4 /13,3%

15 /50%

4 /13,3%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на теоретичното обучение?

1 /3,3%

1 /3,3%

5 /16,6%

17 /56,7%

6 /20%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на практическото обучение?

0

1 /3,3%

5 /16,6%

18 /60%

6 /20%

Как оценявате съотношението между продължителността на теоретично и практическо обучение?

0

4 /13,3%

6 /20%

12 /40%

8 /26,7%

Каква е Вашата оценка за базата и провеждането на практическите стажове:

Битовите условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите)

0

6 /20%

15 /50%

9 /30%

0

Работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.)

1/3,3%

2 /6,7%

9 /30%

16 /53,3%

2 /6,7%

Отношението на персонала в лечебните заведения към Вас

0

3 /10%

10 /33,3%

12 /40%

5 /16,6%

Отношението на преподавателите по практика към Вас

0

1 /3,3%

3 /10%

18 /60%

8 /26,7%

Ползата от стажа (възможност да усвоите практически умения и знания)

0

2 /6,7%

5 /16,6%

11 /36,7%

12 /40%

Каква е вашата оценка за:

Съвременни ли са техническите средства и апаратура използвани в учебния процес?

0

7 /23,3%

6 /20%

14 /46,7%

2 /6,7%

Има ли работно място за всеки студент на упражнения?

0

5 /16,6%

11 /36,7%

10 /33,3%

4 /13,3%

Доволни ли сте от достъпността на електронните услуги, предлагани от Университета?

3 /10%

4 /13,3%

7 /23,3%

16 /53,3%

5 /16,6%

Може ли да се намери необходимата литература в Библиотеката на Университета?

1 /3,3%

0

2 /6,7%

20 /66,7%

7 /23,3%

Удовлетворява ли Ви административното обслужване в Учебен отдел на факултета?

0

1 /3,3%

1 /3,3%

10 /33,3%

18 /60%

Удовлетворявате ли Ви условията за спорт в Университета?

2 /6,7%

2 /6,7%

5 /16,6%

13 /43,3%

8 /26,7%

Удовлетворяват ли Ви социалните условия (напр. стипендии, общежития, стол, почивна база и др.?)

3 /10%

4 /13,3%

4 /13,3%

11 /36,7%

8 /26,7%

Имате ли някакви препоръки:
Да се премахне МБАЛ СВ. Пантелеймон от учебните практики
Преподавателите да се държат по-човечно със студентите и да не делят по симпатии.
Да се изключат ненужните предмети от обучението.
Да се изключат всички ненужни предмети.
Обърнете внимание на програмите в сряда фармакология от 15 се учи много трудно.
Да има асистенти с групите за клинична практика.
По малък брой на студенти в групите по клинична практика.

Медицински сестри – III – курс

Групово анонимно проучване за оценка на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 36 от общо 60 (60%) студенти от 3 курс Сестрински грижи.

Какво е Вашето мнение за:

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

При започване на обучението бяхте ли запознати със:

Учебния план на  специалността – дисциплини, продължителност, ред на изучаване?

0

6/16,7%

4/ 11,1%

9/ 25%

17/47,2%

Квалификационната характеристика на специалността (какви знания и умения ще придобиете и какви възможности за професионална дейност ще имате при завършване)?

0

2/ 2,6%

4/ 11,1%

9/ 25%

21/58,3%

Ако сте били информирани, от кого сте получили информация:

 

Курсов ръководител

Инфо табла/ Сайт

Друг източник

Без отговор

11/30,6%

7/19,4%

6/16,7%

12/33,3%

Включените дисциплини в учебния план съответстват ли на:

Квалификационната характеристика на специалността?

0

3/ 8,3%

2/ 2,6%

19/52,7%

12/33,3%

Вашите образователни потребности  (това, което считате, че Ви е необходимо да научите)?

0

4/ 11,1%

5/13,9%

23/63,9%

4/ 11,1%

Какво е Вашето мнение за:

Учебното съдържание на лекциите (съответства ли на специалността)?

0

0

6/16,7%

23/63,9%

7/19,4%

Темите на лекциите (подредени ли са логически и осигуряват ли последователност в усвояването на материала?)?

0

1/ 2,8%

5/13,9%

19/52,7%

11/30,6%

Фармацевтичното/клиничното значение на изучавания материал (обръща ли се внимание на това в лекциите?)

1/ 2,8%

0

3/ 8,3%

24/66,7%

8/22,2%

Препоръчаната литература подпомага ли разбирането на изучаваната материя?

1/ 2,8%

0

8/22,2%

21/58,3%

6/16,7%

Практическите упражнения (спомагат ли за научаването на материята на дисциплината?)

0

0

1/ 2,8%

14/38,9%

21/58,3%

Материалът, включен в изпита (съответства ли на включения в програмата/конспекта?)

0

0

2/ 2,6%

17/47,2%

17/47,2%

Критериите за оценяване (известни ли са предварително?)

0

4/ 11,1%

11/30,6%

16/44,4%

5/13,9%

Обучението като цяло (добре ли е организирано и проведено?)

0

2/ 2,6%

17/47,2%

12/33,3%

5/13,9%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на теоретичното обучение?

0

4/ 11,1%

9/ 25%

18/ 50%

5/13,9%

Как оценявате продължителността (броя учебни часове) на практическото обучение?

0

3/ 8,3%

15/41,7%

11/30,6%

7/19,4%

Как оценявате съотношението между продължителността на теоретично и практическо обучение?

1/ 2,8%

3/ 8,3%

10/27,8%

17/47,2%

5/13,9%

Каква е Вашата оценка за базата и провеждането на практическите стажове:

Битовите условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите)

0

16/44,4%

19/52,7%

0

1/ 2,8%

Работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.)

1/ 2,8%

5/13,9%

16/44,4%

13/36,1%

1/ 2,8%

Отношението на персонала в лечебните заведения към Вас

2/ 2,6%

6/16,7%

10/27,8%

18/ 50%

0

Отношението на преподавателите по практика към Вас

0

0

0

14/38,9%

22/61,1%

Ползата от стажа (възможност да усвоите практически умения и знания):

Съвременни ли са техническите средства и апаратура използвани в учебния процес?

1/ 2,8%

7/19,4%

15/41,7%

9/ 25%

4/ 11,1%

Има ли работно място за всеки студент на упражнения?

0

11/30,6%

8/22,2%

14/38,9%

3/ 8,3%

Доволни ли сте от достъпността на електронните услуги, предлагани от Университета?

1/ 2,8%

6/16,7%

11/30,6%

13/36,1%

4/ 11,1%

Може ли да се намери необходимата литература в Библиотеката на Университета?

1/ 2,8%

1/ 2,8%

3/ 8,3%

24/66,7%

7/19,4%

Удовлетворява ли Ви административното обслужване в Учебен отдел на факултета?

0

0

0

17/47,2%

19/52,7%

Удовлетворявате ли Ви условията за спорт в Университета?

2/ 2,6%

3/ 8,3%

6/16,7%

15/41,7%

10/27,8%

Удовлетворяват ли Ви социалните условия (напр. стипендии, общежития, стол, почивна база и др.?)

2/ 2,6%

4/ 11,1%

5/13,9%

14/38,9%

11/30,6%

Имате ли някакви препоръки:
Петнадесет от анкетираните отбелязват че: няма места за преобличане. Няма предпазни средства. Няма достатъчно консумативи. Няма ваксина за хепатит „Б“.

Акушерки – I – курс

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани студенти 19 от общ брой 19 (100%) 1-ви курс, специалност Акушерски грижи.

Скала от 1 = Никога до 5 = Винаги

1

2

3

4

5

Без отговор

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

ВОДЕЩИЯТ ХАБИЛИТИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Спазва точно определените часове за лекции

0

0

1/ 5,2%

0

18 / 94,7%

0

Предизвиква интерес към преподавания материал

0

0

0

2 /10,5%

17/89,4%

0

Обяснява разбираемо материала

0

0

0

0

19 / 100%

0

Насочва към това, което е важно и трябва да се запомни

0

0

1/ 5,2%

1/ 5,2%

17/89,4%

0

Вдъхновява студентите към дисциплина (специалността)

0

0

0

2 /10,5%

17/89,4%

0

Обяснява взаимовръзките и помага да осмислянето на теорията

0

0

1/ 5,2%

0

18 / 94,7%

0

Студентите могат да се обръщат към него извън часовете на лекциите

0

0

0

2 /10,5%

17/89,4%

0

Отнася се към студентите с внимание

0

0

0

1/ 5,2%

18 / 94,7%

0

Успява да подпомогне студентите в подготовката

0

0

0

3 /15,7%

16 / 84,2%

0

ЛЕКЦИИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Имат ясно определени цели

0

0

0

3 /15,7%

15/78,9%

1/ 5,2%

Натоварването е по силите на студентите

0

0

2 /10,5%

2 /10,5%

14/73,6%

1/ 5,2%

Дава се полезна обратна информация за изпълнението на задания и при изпити

0

0

1/ 5,2%

3 /15,7%

14/73,6%

1/ 5,2%

Не се повтаря ненужно материал от други дисциплини

0

0

4/ 21,0%

2 /10,5%

12/63,1%

1/ 5,2%

УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

Препоръчаните учебници могат да се намерят

0

0

0

1/ 5,2%

18 / 94,7%

0

Препоръчаните учебници и помагала са полезни

0

0

0

4 /21,0%

14/73,6%

0

УПРАЖНЕНИЯТА / ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯНТИЯ

Помагат да се разбере учебния материал по дисциплината

0

0

0

2 /10,5%

16 / 84,2%

0

Лекциите и упражненията са съгласувани

0

1/5,2%

3 /15,7%

2 /10,5%

14/73,6%

0

За упражненията/практическите занятия има осигурени материали и/или апарати

0

0

0

1/ 5,2%

16 / 84,2%

2 /10,5%

Асистентът насърчава участието и обсъждането

0

1/5,2%

0

1/ 5,2%

17/89,4%

0

Асистентът се съобразява в преподаването с напредъка на студентите

0

0

1/ 5,2%

3 /15,7%

14/73,6%

1/ 5,2%

Асистентът дава полезна информация и оценки за работата на всеки студент

0

0

1/ 5,2%

1/ 5,2%

17/89,4%

0

Студентите могат лесно да контактуват с асистента извън упражненията

0

0

3 /15,7%

2 /10,5%

14/73,6%

0

Информацията за текущите оценки се дава своевременно

0

0

2 /10,5%

3 /15,7%

13/68,4%

1/ 5,2%

ОБЩА ОЦЕНКА

Като цяло дисциплината се преподава на отлично ниво

0

0

1/ 5,2%

3 /15,7%

15/78,9%

0

Акушерки – II – курс

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани студенти 14 от общо 17 (82,3%) 2-ри курс , специалност Акушерски грижи

 

Скала от 1 = Никога до 5 = Винаги

1

2

3

4

5

Без отговор

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

ВОДЕЩИЯТ ХАБИЛИТИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Спазва точно определените часове за лекции

0

0

1 /7,1%

0

12 /85,7%

1 /7,1%

Предизвиква интерес към преподавания материал

1 /7,1%

1 /7,1%

2 / 14,2%

2/14,2%

8 /57,1%

0

Обяснява разбираемо материала

0

1 /7,1%

2 / 14,2%

5/35,7%

6 /42,8%

0

Насочва към това, което е важно и трябва да се запомни

0

1 /7,1%

5 /35,7%

0

8 /57,1%

0

Вдъхновява студентите към дисциплина (специалността)

0

1 /7,1%

2 / 14,2%

4 /28,5

8 /57,1%

0

Обяснява взаимовръзките и помага да осмислянето на теорията

0

1 /7,1%

2 / 14,2%

3/21,4%

8 /57,1%

0

Студентите могат да се обръщат към него извън часовете на лекциите

1 /7,1%

0

4 /28,5%

1 /7,1%

8 /57,1%

0

Отнася се към студентите с внимание

0

2 / 14,2%

1 /7,1%

2/14,2%

9 /64,2%

0

Успява да подпомогне студентите в подготовката

0

1 /7,1%

1 /7,1%

3/21,4%

9 /64,2%

0

ЛЕКЦИИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Имат ясно определени цели

0

1 /7,1%

1 /7,1%

4/28,5%

8 /57,1%

0

Натоварването е по силите на студентите

0

2 / 14,2%

3 /21,4%

5/35,7%

4 /28,5%

0

Дава се полезна обратна информация за изпълнението на задания и при изпити

1 /7,1%

0

3 /21,4%

1 /7,1%

9 /64,2%

0

Не се повтаря ненужно материал от други дисциплини

2 / 14,2%

1 /7,1%

2 /14,2%

5/35,7%

4 /28,5%

0

УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

Препоръчаните учебници могат да се намерят

0

0

1 /7,1%

1 /7,1%

12 /85,7%

0

Препоръчаните учебници и помагала са полезни

1 /7,1%

1 /7,1%

0

1 /7,1%

11 /78,5%

0

УПРАЖНЕНИЯТА / ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯНТИЯ

Помагат да се разбере учебния материал по дисциплината

0

0

0

1 /7,1%

13 /92,8%

0

Лекциите и упражненията са съгласувани

0

0

1 /7,1%

1/7,1%

12 /85,7%

0

За упражненията/практическите занятия има осигурени материали и/или апарати

0

2 /14,2%

1 /7,1%

4 /28,5

6 /42,8%

0

Асистентът насърчава участието и обсъждането

0

0

0

1 /7,1%

13 /92,8%

0

Асистентът се съобразява в преподаването с напредъка на студентите

0

0

0

2/14,2%

12 /85,7%

0

Асистентът дава полезна информация и оценки за работата на всеки студент

0

0

0

4/28,5%

10 /71,4%

0

Студентите могат лесно да контактуват с асистента извън упражненията

0

0

0

4/28,5%

10 /71,4%

0

Информацията за текущите оценки се дава своевременно

0

0

3 /21,4%

1 /7,1%

10 /71,4%

0

ОБЩА ОЦЕНКА

Като цяло дисциплината се преподава на отлично ниво

0

1 /7,1%

0

5/35,7%

8 /57,1%

0

Свободни въпроси:

Според Вас, коe e най-силното положително качество на водещия преподавател по дисциплината?

Преобладаващите отговори отбелязват най-силното положително качество на водещият преподавател по дисциплината, е че обяснява разбираемо, изчерпателно и насърчава студентите да научват неща още по време на лекцията. Дава примери от други области.

Според Вас, коe e най-силното положително качество на асистента по дисциплината?

Преобладаващите отговори отбелязват най-силното положително качество на асистента по дисциплината притежава отлични знания и умения.

Какви предложения имате за подобряване на преподаването по тази дисциплина?

Преобладаващите отговори отбелязват като основна необходимост да бъдат въведени повече практически занятия

Акушерки – III – курс

Групово анонимно проучване за организацията на учебния процес в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани студенти 17 от общо 20 (75%) 3-ти курс, специалност Акушерски грижи.

 

Скала от 1 = Никога до 5 = Винаги

1

2

3

4

5

Без отговор

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

ВОДЕЩИЯТ ХАБИЛИТИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Спазва точно определените часове за лекции

1/5,8%

1/5,8%

1/5,8%

0

14/82,3%

0

Предизвиква интерес към преподавания материал

0

0

1/5,8%

3/17,6%

13/ 76,4%

0

Обяснява разбираемо материала

0

2/11,7%

0

2/11,7%

15/88,2%

0

Насочва към това, което е важно и трябва да се запомни

0

0

0

0

17/100%

0

Вдъхновява студентите към дисциплина (специалността)

1/5,8%

1/5,8%

1/5,8%

5/29,4%

9/52,9%

0

Обяснява взаимовръзките и помага да осмислянето на теорията

1/5,8%

0

1/5,8%

3/17,6%

12/70,5%

0

Студентите могат да се обръщат към него извън часовете на лекциите

4/23,5%

3/17,6%

1/5,8%

3/17,6%

6/35,2%

0

Отнася се към студентите с внимание

2/11,7%

1/5,8%

1/5,8%

6/35,2%

7/41,1%

0

Успява да подпомогне студентите в подготовката

1/5,8%

2/11,7%

2/11,7%

2/11,7%

10/58,8%

0

ЛЕКЦИИТЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА

Имат ясно определени цели

0

0

2/11,7%

3/17,6%

12/70,5%

0

Натоварването е по силите на студентите

1/5,8%

2/11,7%

2/11,7%

7/41,1%

5/29,4%

0

Дава се полезна обратна информация за изпълнението на задания и при изпити

0

0

3/17,6%

4/23,5%

10/58,8%

0

Не се повтаря ненужно материал от други дисциплини

0

1/5,8%

4/23,5%

6/35,2%

6/35,2%

0

УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА

Препоръчаните учебници могат да се намерят

0

0

2/11,7%

5/29,4%

10/58,8%

0

Препоръчаните учебници и помагала са полезни

0

0

1/5,8%

5/29,4%

11/64,7%

0

УПРАЖНЕНИЯТА / ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНЯНТИЯ

Помагат да се разбере учебния материал по дисциплината

0

0

2/11,7%

0

15/88,2%

0

Лекциите и упражненията са съгласувани

0

1/5,8%

1/5,8%

3/17,6%

12/70,5%

5/29,4%

За упражненията/практическите занятия има осигурени материали и/или апарати

0

1/5,8%

2/11,7%

0

9/52,9%

0

Асистентът насърчава участието и обсъждането

0

0

1/5,8%

4/23,5%

12/70,5%

0

Асистентът се съобразява в преподаването с напредъка на студентите

0

1/5,8%

0

4/23,5%

12/70,5%

0

Асистентът дава полезна информация и оценки за работата на всеки студент

0

0

1/5,8%

5/29,4%

11/64,7%

0

Студентите могат лесно да контактуват с асистента извън упражненията

0

0

1/5,8%

1/5,8%

15/88,2%

0

Информацията за текущите оценки се дава своевременно

0

0

3/17,6%

1/5,8%

13/ 76,4%

0

ОБЩА ОЦЕНКА

Като цяло дисциплината се преподава на отлично ниво

0

1/5,8%

0

0

16/94,1%

0

Извадково анонимно проучване за удовлетвореност на студентите от ФОЗ – 2018.