Оценка на практическия стаж

Акушерки – I – курс

 

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 18 от общо 19 (94,7%) студенти от 1 курс Акушерски грижи.

 

Въпроси

без отговор

НЕ

по-скоро НЕ

 по-скоро ДА

ДА

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Получихте ли достатъчно предварителна информация във връзка с провеждането на практическото обучение (стаж)?

3  / 16,6%

1 / 5,5%

0%

2 / 11,1%

12 / 66,6%

Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за успешното провеждане на преддипломен стаж?

0

0

2 / 11,1%

2 / 11,1%

14 / 77,7%

В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви подготовка?

6 / 33,3%

0

1 / 5,5%

6 / 33,3%

5 / 27,7%

Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна ли е  за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения?

2 / 11,1%

0

3 / 16,6

4 / 22,2%

9 / 50%

Апаратурата в базите за обучение  на достатъчно съвременно ниво ли е според Вас?

1 / 5,5%

0

1 / 5,5%

5 / 27,7%

11 / 61,1%

Помага ли преддипломния стаж за изграждане на правилен подход към пациента?

0

0

0

1 / 5,5%

17 / 94,4%

Преддипломния стаж помага ли Ви да се адаптирате по-успешно към бъдещата си работна среда?

0

0

0

3 / 16,6%

14 / 77,7%

Считате ли, че след приключване на пред-дипломния стаж ще можете да работите самостоятелно?

4 / 22,2%

0

2 / 11,1%

4 / 22,2%

7 / 38,8%

Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия наставник при провеждане на преддипломния стаж?

0

0

1 / 5,5%

0

17 / 94,4%

Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна работа на студентите по време на стажа?

0

0

2 / 11,1%

9 / 50%

7 / 38,8%

Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в лечебните заведения към Вас?

0

4 / 22,2%

0

5 / 27,7%

9 / 50%

Доколко сте удовлетворени от наличните битови  условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите) в базите за провеждане на практическо обучение?

1 / 5,5%

3 / 16,6%

5 / 27,7%

6 / 33,3%

3 /16,6%

 Доколко сте удовлетворени от работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

1 / 5,5%

0

10 / 55,5%

7 / 38,8%

Доколко сте удовлетворени от мерките за безопасност на труда по време на стажа?

0

0

0

3  / 16,6%

15 / 83,3%

Акушерки – II – курс

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 16 от общо 17 (94,1%) студенти от 2 курс Акушерски грижи.

 

Въпроси

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

 

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

Получихте ли достатъчно предварителна информация във връзка с провеждането на практическото обучение (стаж)?

1 / 6,2%

0

0

2 /12,5%

13 /81,2%

Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за успешното провеждане на преддипломен стаж?

0

0

0

7/43,7%

9/56,2%

В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви подготовка?

3/18,7%

0

1/6,2%

7/43,7%

5/31,2%

Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна ли е  за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения?

0

0

3/18,7%

3/18,7%

10/62,5%

Апаратурата в базите за обучение  на достатъчно съвременно ниво ли е според Вас?

1/6,2%

0

0

0

7/43,7%

Помага ли преддипломния стаж за изграждане на правилен подход към пациента?

0

0

0

3/18,7%

13/81,2%

Преддипломния стаж помага ли Ви да се адаптирате по-успешно към бъдещата си работна среда?

1/6,2%

0

0

3/18,7%

0

Считате ли, че след приключване на пред-дипломния стаж ще можете да работите самостоятелно?

1/6,2%

0

0

7/43,7%

0

Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия наставник при провеждане на преддипломния стаж?

0

0

0

3/18,7%

13/81,2%

Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна работа на студентите по време на стажа?

0

0

0

7/43,7%

9/56,2%

Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в лечебните заведения към Вас?

0

0

0

9/56,2%

3/18,7%

Доколко сте удовлетворени от наличните битови  условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

0

0

7/43,7%

3/18,7%

 Доколко сте удовлетворени от работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

0

0

9/56,2%

7/43,7%

Доколко сте удовлетворени от мерките за безопасност на труда по време на стажа?

0

0

0

7/43,7%

9/56,2%

Акушерки – III – курс

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 15 от общо 20 (75%) студенти от 3 курс Акушерски грижи.

Въпроси:

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

 

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

Получихте ли достатъчно предварителна информация във връзка с провеждането на практическото обучение (стаж)?

0

0

1 /6,6%

4 /26,6%

10 /66,6 %

Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за успешното провеждане на преддипломен стаж?

0

0

0

5 /33,3 %

10 /66,6 %

В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви подготовка?

3 /20%

0

0

2 /13,3%

10 /66,6 %

Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна ли е  за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения?

0

0

0

4 /26,6%

11 /73,3%

Апаратурата в базите за обучение  на достатъчно съвременно ниво ли е според Вас?

1 /6,6%

0

1/ 6,6%

9 /60%

4 /26,6%

Помага ли преддипломния стаж за изграждане на правилен подход към пациента?

0

0

0

4 /26,6%

11 /73,3%

Преддипломния стаж помага ли Ви да се адаптирате по-успешно към бъдещата си работна среда?

0

0

0

5 /33,3 %

10 /66,6 %

Считате ли, че след приключване на пред-дипломния стаж ще можете да работите самостоятелно?

1 /6,6%

0

0

8 /53,3%

6 /40,0 %

Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия наставник при провеждане на преддипломния стаж?

0

0

0

8 /53,3%

7 /46,6%

Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна работа на студентите по време на стажа?

0

0

0

10/66,6 %

5 /33,3 %

Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в лечебните заведения към Вас?

0

1 /6,6%

5/33,3%

8 /53,3%

4 /26,6%

Доколко сте удовлетворени от наличните битови  условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

1 /6,6%

3 /20%

8 /53,3%

3 / 20%

 Доколко сте удовлетворени от работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

1 /6,6%

1 /6,6%

9 /60%

4 /26,6%

Доколко сте удовлетворени от мерките за безопасност на труда по време на стажа?

1 /6,6%

1 /6,6%

1 /6,6%

6 /40,0 %

6 /40,0 %

Медицински сестри – IV- курс

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 24 от общо 62 (38,7%) студенти от 4 курс Сестрински грижи.

 

Въпроси

без отговор

НЕ

по-скоро НЕ

 по-скоро ДА

ДА

 

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Брой/%

Получихте ли достатъчно предварителна информация във връзка с провеждането на практическото обучение (стаж)?

0

1/4,17%

4/16,7%

12/50%

6/25%

 

Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за успешното провеждане на преддипломен стаж?

0

1/4,17%

2/8,33%

10/41,7%

11/45.8%

 

В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви подготовка?

0

0

2/8,33%

12/50%

10/41,7%

 

Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна ли е  за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения?

0

0

2/8,33%

8/33,3%

14/58,3%

 

Апаратурата в базите за обучение  на достатъчно съвременно ниво ли е според Вас?

0

5/20,8%

9/37,5%

8/33,3%

2/8,33%

 

Помага ли преддипломния стаж за изграждане на правилен подход към пациента?

0

0

3/12,5%

10/41,7%

11/45.8%

 

Преддипломния стаж помага ли Ви да се адаптирате по-успешно към бъдещата си работна среда?

0

0

2/8,33%

7/29,1%

15/62,5%

 

Считате ли, че след приключване на пред-дипломния стаж ще можете да работите самостоятелно?

0

2/8,33%

1/4,17%

10/41,7%

11/45.8%

 

Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия наставник при провеждане на преддипломния стаж?

0

1/4,17%

2/8,33%

13/54,1%

8/33,3%

 

Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна работа на студентите по време на стажа?

0

0

3/12,5%

13/54,1%

8/33,3%

 

Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в лечебните заведения към Вас?

0

1/4,17%

8/33,3%

11/45.8%

4/16,7%

 

Доколко сте удовлетворени от наличните битови  условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

10/41,7%

10/41,7%

4/16,7%

0

 

 Доколко сте удовлетворени от работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

2/8,33%

6/25%

14/58,3%

2/8,33%

 

Доколко сте удовлетворени от мерките за безопасност на труда по време на стажа?

0

5/20,8%

8/33,3%

6/25%

5/20,8%

 

Свободни отговори:

Да се предвидят свободни дни преди всеки държавен изпит. Ако някой иска да започне работа в определено заведение да може да изкара целия си стаж там.
Да има предвидени свободни дни преди и след изпитите. Да бъде по-дълъг свободно избираемия стаж. Студентите сами да определят графика си.
Да се предвидят свободни дни преди всеки държавен изпит.
Да се осигурят повече предпазни средства в базите.
Да има предвидени свободни дни преди и след изпитите.
Да се подобрят базите за преддипломен стаж. Наставниците да обръщат по-голямо внимание
Много са часовете от преддипломния стаж. Да има възможност студента да избира една база за провеждане на стажа.
Необходима е поне 7 дни почивка от стаж преди държавен изпит за добрата подготовка на студента.
Да има поне десет дни за подготовка преди държавен изпит.
Да има поне десет дни за подготовка преди държавен изпит.
Да има поне десет дни за подготовка преди държавен изпит.

Дипломанти – Акушерки

Групово анонимно проучване за оценка на практическия стаж в Медицински университет – Пловдив. Проведено в периода 01.03.2018г – 30.03.2018г. Анкетирани 11 от общо 13 (84,6%) студенти дипломанти Акушерски грижи.

                                                                                                      

Въпроси

 

Без отговор

НЕ

По-скоро НЕ

По-скоро ДА

ДА

 

Брой / %

Брой /%

Брой / %

Брой / %

Брой / %

Получихте ли достатъчно предварителна информация във връзка с провеждането на практическото обучение (стаж)?

0

0

0

6/54,5%

5/45,4%

Считате ли, че теоретичната Ви подготовка е достатъчна за успешното провеждане на преддипломен стаж?

0

0

0

2/18,1%

9/81,8%

В Дневника на стажанта, застъпени ли са в достатъчна степен дейностите, които считате за необходими за професионалната Ви подготовка?

0

0

0

2/18,1%

8/72,7%

Продължителността на преддипломния Ви стаж достатъчна ли е  за да усвоите (усъвършенствате) придобитите знания и умения?

0

0

0

7/63,6%

4/36,3%

Апаратурата в базите за обучение  на достатъчно съвременно ниво ли е според Вас?

0

0

0

6/54,5%

5/45,4%

Помага ли преддипломния стаж за изграждане на правилен подход към пациента?

0

0

0

6/54,5%

5/45,4%

Преддипломния стаж помага ли Ви да се адаптирате по-успешно към бъдещата си работна среда?

0

0

0

6/54,5%

5/45,4%

Считате ли, че след приключване на пред-дипломния стаж ще можете да работите самостоятелно?

0

1/9,0%

0

1/9,0%

9/81,8%

Доколко сте удовлетворени от съвместната работа с Вашия наставник при провеждане на преддипломния стаж?

0

0

0

2/18,1%

9/81,8%

Доколко сте удовлетворени от възможностите за самостоятелна работа на студентите по време на стажа?

0

0

0

2/18,1%

9/81,8%

Доколко сте удовлетворени от отношението на персонала в лечебните заведения към Вас?

0

0

3/27,2%

4/36,3%

4/36,3%

Доколко сте удовлетворени от наличните битови  условия (стаи за отдих и съхранение на вещи на студентите) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

2/18,1%

3/27,2%

3/27,2%

3/27,2%

 Доколко сте удовлетворени от работните условия (лаборатории, болнични стаи и др.) в базите за провеждане на практическо обучение?

0

1/9,0%

0

5/45,4%

5/45,4%

Доколко сте удовлетворени от мерките за безопасност на труда по време на стажа?

0

0

0

8/72,7%

3/27,2%