2013

А Н А Л И З

НА МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ ОТНОСНО ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА, ПРОФЕСИОННАЛНАТА ПОДГОТОВКА И КОМПЕТЕНЦИИ НА ВЪЗПИТАНЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ


През ноември 2013 г. бяха разпратени анкети на близо 100 работодатели различни градове в страната – основно в област Пловдив и Южна България. Анализът е изготвен на база на 10% извадка.
Предметът на дейност на проучените работодатели е диагностична и лечебна дейност – 46% в болнични условия и 18% – в извънболнични. Същият дял – 18% са медико-денталните центрове, на 9% предметът на дейност е производство и търговия на едро с лекарствени средства, а 9% от работодателите са потребители на кадри за осъществяване на държавната здравна политика.

82% от проучените работодатели са от Пловдив, по 9% са от Пловдивска област – Асеновград, както и от област Смолян. Представените работодатели са с различни мащаби – по 27% са най-малките – с персонал от 11 до 50 души – и най-големите – с над 250 души. Най-масово – 36% – са представени работодателите от средния диапазон – с от 51 до 100 наети, а най-слабо – 9% – тези с персонал от 101 до 250 души. Приблизително общият брой на персонала на проучените работодатели е над 1500 души. Делът да персонала, който е обучен в Медицински университет – Пловдив, варира за отделните работодатели, но при две трети от работодателите между 75% и 100% от персонала е от наши възпитаници. Това съотнесено към общия брой на персонала по отделни институции е около 1200 души, завършили Медицински университет – Пловдив, които се разделят по професионални направления както следва – 33% – специалистите по Здравни грижи, следвани от завършилите Медицина – 30%, Обществено здраве -26%, Дентална медицина – 7% и Фармация – 4%.

Извадката е достатъчно представителна като обем и обхваща работодатели на всички професионални направления, за които обучава Университетът, и включва разнородни като предмет на дейност и големина институции.
По отношение на качеството на базовата подготовка, давана от Медицински университет – Пловдив, оценката, давана от 90% работодателите е се разделя по равно между добра и много добра, а 9% дават отлична оценка.

Нито един работодател не дава задоволителна и незадоволителна оценка. Що се отнася до адекватността на професионалната подготовка на бившите възпитаници на потребностите на пазара на труда, 82% от работодателите дават отговор „по-скоро да“, а 9% – твърдо „да“. Само 9% от отговорите са „по-скоро не“, а никой не е дал категорично отрицателен отговор.
Общо от знанията, уменията, качествата и компетенциите на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив са напълно удовлетворени 37.50% от работодателите, отчасти удовлетворени са 51.14% и неудовлетворетни от определени качества са само 11.36% от проучените работодатели.


Най-високи положителна оценка – от 100% от работодателите – получават теоретичната подготовка на бившите възпитаници, отговорното отношение към работата и дисциплинираност и бързата адаптивност. Най-висока критична оценка – от над 27% имат практическите умения, следвани от професионалните компетенции, умението за работа в екип и креативността и гъвкъвостта – у над 18% от работодателите. Оценката към отношението към пациентите е поляризирано – напълно удовлетворени са над 45% от работодателите, но 9% са изцяло неудовлетворени от този показател.

Като показател за високата оценка на професионалните качества на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив приемаме и отговора на въпроса „Бихте ли препоръчали бивши възпитанци на Медицински университет – Пловдив на свои колеги-работодатели?“ – 100% отговарят положително.
Традиционно работодателите набират персонала си чрез обяви – 28%, чрез избор сред практиканти/специализанти – 20%, по препоръки на колеги – 20%. Ден на кариерата в Медицински университет – Пловдив подкрепят 72.73% от анкетираните работодатели.
Недостиг на медицински персонал изпитват 73% от работодателите, като голям е дефицитът на лекари – при една трета от работодателите, следвани от медицински сестри – при една четвърт от работодателите и акушерки – при близо 17% от работодателите. Необходимост от лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти и медицински лаборанти изпитват по над 8% от работодателите. Най-необходими са лекари от специалностите Реанимация и интензивно лечение, Пневмология и фтизиатрия, Гастроенетрология, Нефрология, Акушерство и гинекология, Неонаталогия, Еднокринология и болести на обмяната, Рентгенология, Клинична лаборатория, Микробиология, Обща и клинична патология, Спешна медицина, Офталмология, Урология и Оториноларингология.


Препоръките на работодателите към обучението на студентите в Медицински университет – Пловдив се отнасят основно до практическата подготовка на кадрите:
1. Повишаване на практическата подготовка в периода на държавните стажове в 6 курс Медицина.
2. Да се усъвършенстват в следдипломното обучение, за да са адекватни на съвременните медицински стандарти и правилата за добрата медицинска практика.
3. Като бази за обучение на медици да се използват частните лечебни структури, получили съответната акредитационна оценка.
4. Да се провежда практическо обучение при съответния работодател.
5. За специалисти по Здравни грижи – изучаване на „Болнична хигиена“ като базова дисциплина.
6. Да се обърне повече внимание на практическото обучение.
7. Повишаване на теоретичната подготовка на медицинските сестри..
8. Рентгеновите лаборанти да имат повече инжекционна практика през обучението.
9. Специалност „Фармация“ да изучават „Маркетинг“.

В резултат на проведеното проучване могат да бъдат направени следните изводи:
1. Дипломантите на Медицински университет – Пловдив са добре подготвени, получават бърза реализация и са добре приети от работодателите.
2. Професионалната им подготовка е в голяма степен адекватна на изискванията на пазара на труда.
3. Препоръките се отнасят към засилване на практическата подготовка, която да съкрати периода на натрупване на опит след започване на работа.
4. Работодателите държат не само на професионалната подготовка на кадрите си, но и на допълнителни качества, компетенции и умения като: отговорност и дисциплинираност, отношение към пациентите, умения за работа в екип, адаптивност, гъвкавост, креативност и др.

Приложения:
1. Структура на анкетираните работодатели на възпитаниците на Медицински университет – Пловдив към 30.11.2013 г.
2. Оценка на работодателите за качеството на базовата подготовка и адекватността й на пазара на труда на студентите от Медицински университет – Пловдив към 30.11.2013 г.
3. Степен на удовлетвореност от знанията, качествата и компетенциите на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив към 30.11.2013 г.
4. Справка за недостига на медицински персонал при работодателите и средствата за набиране на персонал към 30.11.2013 г.

Център за кариерно развитие:
/Лидия Койчева/