2017


А Н А Л И З

НА МНЕНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ ОТНОСНО ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА, ПРОФЕСИОННАЛНАТА ПОДГОТОВКА И КОМПЕТЕНЦИИ НА ВЪЗПИТАНЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ


През февруари 2017 г. бяха разпратени анкети на близо 80 работодатели различни градове в страната – основно в област Пловдив и Южна България, включително всички университетски болници в Пловдив и всички акредитирани бази за специализация на Медицински университет – Пловдив. Анализът е изготвен на база на 18% извадка.
Предметът на дейност на 42,88% от проучените работодатели е диагностична и лечебна болнична дейност, с дял по 14,28% са специализираните медицински центрове, медико-денталните центрове, институциите, които осъществяват държавна здравна политика, а с дялове по 7,14% са работодателите, предметът на дейност на които е производство и търговия на едро с лекарствени средства и зъботехническа лаборатория.
71,44% от проучените работодатели са от Пловдив, 14,28% са от Пловдивска област – Асеновград и Карлово, а по 7,14% са работодателите от област Смолян и област Кърджали.
Представените работодатели са с различни мащаби – 14,28% са най-малките структури с персонал до 10 души и тези с персонал от 51 до 100 души, с най-малък дял – 7,14% са тези с персонал от 11 до 50 човека, с дял близо 43% доминират организациите с персонал от 101 до 250 души, а най-големите – с персонал над 251 души са над 21%. Приблизително общият брой на персонала на проучените работодатели е над 2000 души. Делът да персонала, който е обучен в Медицински университет – Пловдив, варира за отделните работодатели, но при две трети от работодателите този дял е между 50% и 100%, при една трета от тях – делът е до 100%. Това съотнесено към общия брой на персонала по отделни институции е над 1500 души, завършили Медицински университет – Пловдив, които се разделят по професионални направления както следва – 35% – специалистите по Здравни грижи, следвани от завършилите Медицина – 27%, Обществено здраве – 24,%, Дентална медицина – 8% и Фармация – 5,4%.

Извадката е достатъчно представителна като обем и обхваща работодатели на всички професионални направления, по които обучава Университетът, и включва разнородни като предмет на дейност и големина организации.

По отношение на качеството на базовата подготовка, давана от Медицински университет – Пловдив, оценката на над 78% от работодателите е отлична, добра и много добра, малко над 21% дават задоволителна оценка, а нито един работодател не дава незадоволителна оценка.
Що се отнася до адекватността на професионалната подготовка на бившите възпитаници на потребностите на пазара на труда, 85% от работодателите дават отговор „по-скоро да“ и нито един – твърдо „да“. Само 15,38% от отговорите са „по-скоро не“, а никой не е дал категорично отрицателен отговор.
50% от работодателите считат, че възпитаниците на Медицински университет – Пловдив имат нужда от допълнително обучение след постъпването си на работа в зависимост от спецификата на съответната организация.
Общо от занията, уменията, качествата и компетенциите на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив напълно удовлетворени са 43% от работодателите, а отчасти удовлетворени са повече от половината от тях. Неудовлетворени от определени качества са само 5% от проучените работодатели.


Най-високи положителна оценка на удовлетвореност – общо напълно и отчасти – от 100% от работодателите получават отговорното отношение към работата и дисциплинираност, теоретичната подготовка на бившите възпитаници, практическите умения и професионалните компетенции. Най-висока критична оценка – от над 15% имат умения за работа в екип, следвани от бързата адаптивност в нова среда и креативността и гъвкавостта – у близо 8% от работодателите. Оценката към отношението към пациентите е поляризирано – напълно удовлетворени са над 69% от работодателите, но 8% са изцяло неудовлетворени от този показател.


Следват качествата на възпитаниците, получили пълно одобрение от работодателите:

Като показател за високата оценка на професионалните качества на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив приемаме и отговора на въпроса „Бихте ли препоръчали бивши възпитанци на Медицински университет – Пловдив на свои колеги-работодатели?“ – 85% отговарят положително.
Традиционно работодателите набират персонала си чрез обяви – 39%, чрез избор сред практиканти/специализанти – 25%, по препоръки на колеги – 21%.
Недостиг на медицински персонал изпитват над 64% от работодателите, като най-голям е дефицитът на медицински сестри – при близо 40% от работодателите, следвани от лекари – при 29% от работодателите и медицински лаборанти – при над 14% от работодателите. Необходимост от акушерки, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти и инструктори по хранене изпитват над 7% от работодателите.

Препоръките на работодателите към обучението на студентите в Медицински университет – Пловдив са разнородни и отразяват спецификата на работата при всяка една организация (формулировката на работодателите е запазена):
1. По-цялостно запознаване с транфузионната хематология и прилагането на компонентна терапия с кръв и кръвни съставки в лечебния процес.
2. Студентите да получават повече информация чрез външни лектори и курсове за новостите в професията.
3. Повече практически упражнения, повече часове по психиатрия.
4. По-добра практическа подготовка, за да могат да реагират адекватно, когато останат сами с пациент.Това зависи както от тяхното желание, така и от знанията и уменията на преподавателите (асистентите). Линията студент-асистент нещо се къса.
5. В хода на обучението си студентите да придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и така необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.
6. Повече практическа подготовка.
7. Да могат да работят и на други места, освен университетските болници.
8. Практическото обучение да включва познаване на дейностите, извършвани в РЗИ, и актуалните нормативни документи, свързани с тях, с цел по-лесна адаптация и гъвкавост при избор на работа в Инспекцията.
9. Медицинските сестри акушерки да владеят на разговорно ниво английски език.

В резултат на проведеното проучване могат да бъдат направени следните изводи:
1. Дипломантите на Медицински университет – Пловдив са добре подготвени, получават бърза реализация и са добре приети от работодателите.
2. Професионалната им подготовка е в голяма степен адекватна на изискванията на пазара на труда.
3. Препоръките се отнасят до придобиване на знания за специфични дейности, които са в предмета на дейност на отделните работодатели.
4. Работодателите държат не само на професионалната подготовка на кадрите си, но и на допълнителни качества, компетенции и умения като: отговорност и дисциплинираност, отношение към пациентите, умения за работа в екип, адаптивност, гъвкавост, креативност и др.

Приложения:
1. Структура на анкетираните работодатели на възпитаниците на Медицински университет – Пловдив към 28.02.2017 г.
2. Оценка на работодателите за качеството на базовата подготовка и адекватността й на пазара на труда на студентите от Медицински университет – Пловдив към 28.02.2017 г.
3. Степен на удовлетвореност от знанията, качествата и компетенциите на бившите възпитаници на Медицински университет – Пловдив към 28.02.2017 г.
4. Справка за недостига на медицински персонал при работодателите и средствата за набиране на персонал към 28.02.2017 г.

Център за кариерно развитие:
(Лидия Койчева)

15.03.2017 г.