2023

Как наехте на работа завършили студенти на МУ-Пловдив?
Наблюдение върху теоретичната и практическа подготовка по време на стажа на студентите. Съгласуване с мнението на асистентите им.
От наблюдения на работата им по време на практическото им обучение и тяхното желание и мотивация за работа.
Наблюдение от пряката им работа в отделението.
Работа в екип.
Смесване на трудовата дисциплина.
10 млади акушерки в Неонатология са възпитаници на МУ-Пловдив.
В резултат на преките ни впечатления от работата по време на стажа.
Въз основа на наблюденията ни от тяхното поведение, обучение и присъствен стаж в кабинетите.
Потърсиха ни студенти от МУ.
Получиха предложение за работа от наша страна.
От европейски практики.
Чрез лично наблюдение и впечатление. След проведено интервю.
На база наблюдение на работата им по време на клиничната им практика.
Чрез лично наблюдение върху работата им по време на клиничната практика.
Имате ли, коментари, препоръки или забележки?
Не, нямам.
Повече практични упражнения в отделението.
По-добре владеене на физиологичните особености на новороденото, недоносените и тяхната адаптивност.
Да им се осигури по-голям достъп за практичната работа (да не ги игнорират).
Отлична подготовка, както по теория, така и по практика.

Оценка мнението на работадатели – през периода 20.01.2023 г. – 28.02.2023 г