Кардиология

Дата на публикуване в Интернет : 20.09.2022 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Кардиология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : Първа катедра по вътрешни болести
Брой места : 2
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : 32/26.04.2022
Кандидати : 1. Доц. д-р Мария Токмакова, дм
2. Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-1725/15.07.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя за Доц.
д-р Мария Токмакова,дм
Изготвя за Доц.
д-р Людмила Владимирова-Китова,дм
1. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ – Пловдив Председател Рецензия
БГ / ЕN
Рецензия
БГ / ЕN
2.Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Рецензия
БГ / ЕN
Рецензия
БГ / ЕN
3. Проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм Външен Член Становище
БГ / ЕN
Становище
БГ / ЕN
4. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм Външен Член Становище
БГ / ЕN
Становище
БГ / ЕN
5. Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / ЕN
Рецензия
БГ / ЕN
6. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм Външен Член Становище
БГ / ЕN
Становище
БГ / ЕN
7. Проф. д-р Димитър Христов Раев, дмн Външен Член Становище
БГ / ЕN
Становище
БГ / ЕN
Резюмета на представените публикации:

1. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм
2. Доц. д-р Людмила Владимирова – Китова, дм
 

Заключителното заседание на журито :
1. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм

2. Доц. д-р Людмила Владимирова – Китова, дм