Кардиология

Дата на публикуване в Интернет : 27.12.2019г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Кардиология
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция: Първа катедра по вътрешни болести
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г
Кандидати : 1. Д-р Петър Федев Николов
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №:Р – 2599/14.11.2019 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Людмила Георгиева Владимирова-Китова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Младен Владимиров Григоров, дмн Външен Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
6. Проф. д-р Найденка Иванова Гронкова-Златерева, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Мария Негринова Негрева, дм Външен Член Становище
БГ EN
Резюмета на представените публикации:

Д-р Петър Федев Николов

Заключителното заседание на журито: 03.02.2020 г. 14 ч. 2ра аудитория на АК