Студентски практики – информация за обучаващи организации и ментори

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата (Информационна система) http://praktiki.mon.bg

Поетапните стъпки за регистрация на обучаващи организации са описани в „Ръководство за регистриране на обучаващи организации“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=9&file=1588

Допустими обучаващи организации са стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, синдикални и работодателски организации, други юридически лица, лица упражняващи свободна професия, еднолични търговци и други работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, които са регистрирани в Търговския регистър или други нормативно утвърдени регистри, минимум 6 /шест/ месеца преди регистрацията си в информационната система на проекта

 1. Обучаващата организация публикува чрез информационната система на проекта, обяви за свободни позиции за провеждане на студентска практика в обекти, в които организацията извършва дейност.
 2. Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка. Практическото обучение за което се одобрява студента, трябва да е съобразено с професионалното направление, в което той се обучава.
 3. За целите на проекта обучаващата организация сключва договор за сътрудничество (по образец) с висшето училище, чиито студенти са кандидатствали и са одобрени за практическо обучение. Договорът се сключва след първото потвърждение от студент в информационната система за участие в практика в обучаващата организация и преди началото на първата практика.
 4. За всяка позиция, още при обявяването ѝ в информационната система, обучаващата организация посочва ментор/и. При посочването на ментори следва да се имат предвид изискванията към тях, а именно:
  • Да бъде в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаващата организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
  • Да познава дейностите, които ще се възлагат на студента по време на неговото практическо обучение.
  • Да притежава висше образование.
  • Да има минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика.
 5. Висшето училище, сключило договор за сътрудничество с обучаващата организация, сключва и индивидуални договори /по образец/ с менторите, под чието наставничество ще се провежда практическото обучение на техните студенти.
 6. Обучаващата организация осигурява условия за провеждане на практическото обучение и следи за изготвяне на програмата за провеждане на студентската практика от определения ментор и съгласуването й с академичния наставник.

Висшите училища имат право да поставят и допълнителни изисквания към обучаващите организации.

ВАЖНО: Студентът-практикант не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която е в трудови правоотношения и/или правоотношения по ЗЗД;
В проекта могат да участват: действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН;

ВАЖНО! Най-късната дата за приключване на практическото обучение съгласно изготвените графици е 28 март 2023 г.

КОНТАКТИ: Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А:

 1. Информация и сключване на договори с ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:
 2. – Лидия Койчева – старши експерт Център за кариерно развитие – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 5
  тел.: 32/200704 – E-mail: [email protected]

 3. Информация за студенти, ментори и академични наставници:
  • „МЕДИЦИНА“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1
  • – Георги Чапкънски – старши експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200704; E-mail: [email protected] – каб. 5

   – Елена Душилова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: тел.:032/200701; Е-mail: [email protected] – каб. 2

  • „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 2
  • – Светослава Славева – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200701; Е-mail: [email protected]

   – Екатерина Попмаринова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200701; Е-mail: [email protected]

  • „ФАРМАЦИЯ“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 6
  • – Диана Жаркова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200702; E-mail: [email protected]

  • СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 6
  • -Деляна Атанасова-Делирадева – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200703 Е-mail: [email protected]

  • СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1 каб. 1
  • – Димитър Сапунджиев – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200700, E-mail: [email protected]

   – Анна Георгиева – – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200700, E-mail: [email protected]

 4. Финансово-счетоводно обслужване – Ректорат
 5. – Емилия Давчева – ФСО
  032/200535, [email protected] – Ментори