Студентски практики – Обща информация и конктакти за студенти

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ ЗА СТУДЕНТИ

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата http://praktiki.mon.bg/sp.
Поетапните стъпки за кандидатстване и участие в практиката са описани в Писмо №9104-106/22.12.2017г. на ръководителя на проект “Студентски практики – фаза 1” относно администриране на дейностите и участниците в проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики” – Фаза 1, публикувана в раздел „За проекта“ – подраздел „Документи“ в Информационната система на проекта.

В проекта могат да участват:
1. Действащи студенти, вписани в Регистъра на МОН ;
2. Студентите от последния курс на обучението си могат да участват в практическото обучение само ако са сключили договор с МУ-Пловдив не по-късно от първата обявена дата за първия държавен изпит.

Студентът-практикант не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация:
– с която е в трудови правоотношения и/или правоотношения по ЗЗД;
– с чийто собственик и/или член на управляващ орган е в родство по пряка и по съребрена линия;
– при ментор, с когото е в родство по пряка и съребрена линия.
За тези обстоятелства студентът-практикант подписва декларация по образец при подписването на договора си.

Условия за сключване на договор със студента:
1. Потвърдено участие в обявена позиция на работодател;
2. Наличие на ментор и академичен наставник;
3. Изготвена от ментор и утвърдена от академичен наставник програма на практиката;
4. Изготвен от студента график, потвърден от ментор и академичен наставник. Графикът трябва да бъде съобразен с учебната програма и натовареност на студента и работното време на работодателя и ментора(без почивните дни на работодателя и официални празници). В графика не може да има повече от 8 часа дневно и 40 часа за 7 последователни дни!!
5. Сключени договори между МУ-Пловдив с работодател, ментор и академичен наставник.

ВАЖНО!
Сключването на договори между МУ и студента се извършва най-късно десет работни дни преди началната дата на практиката!
– Най-късната дата за приключване на практическото обучение в изготвените графици, е 31 юли 2018 г.


За информация, връзка с академични наставници и сключване на договор за провеждане на практическо обучение се обръщайте към функционалните експерти и техническите изпълнители за отделните специалности в Медицински университет – Пловдив:

І. „МЕДИЦИНА“ – ДЕКАНАТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – Университетски информационен център – ет. 2
1. Функционален експерт: проф. Мария Орбецова – зам. декан МФ – тел.: 0887 77 13 22, E-mail: morbetzova@abv.bg
2. Функционален експерт: Цеца Попова – инспектор Деканат МФ – тел.: 032/602 456, E-mail: cpopova@abv.bg
3. Технически изпълнител: Стефка Каблешкова – инспектор УД на МФ – тел.: 032/602 294; E-mail: kableshkova@meduniversity-plovdiv.bg
4. Технически изпълнител: Пепа Колибарова – инспектор УД на МФ – тел.: 032/602 302; Е-mail: pepa_nikol@abv.bg

ІІ. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 2
1. Функционален експерт: проф. д-р Христина Лалабонова – зам. декан ФДМ – тел.: 0888 60 84 06, Е-mail: lalabonova@abv.bg
2. Технически изпълнител: Светослава Славева – експерт УД – тел.: 032/602 274; Е-mail: admin_en@meduniversity-plovdiv.bg

ІІІ. „ФАРМАЦИЯ“ – ДЕКАНАТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ
1. Функционален експерт – ас. Паулина Лукова – кат. Фармакогнозия и фармацевтична химия – ФФ – тел.: 0884 97 87 27, Е-mail: paolina.lukova@yahoo.com
2. Технически изпълнител: Катя Томова – инспектор УД на ФФ – тел.: 032/602527; E-mail: katerinka_tom@abv.bg

ІV. „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И „АКУШЕРКА“ И СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 2

1. Функционален експерт: доц. Даниела Танева – кат. САГ – ФОЗ – тел.: 0899 10 69 09, E-mail: taneva.daniela@abv.bg
2. Технически изпълнител: Елена Душилова – експерт УД – тел.: 032/602 274; Е-mail: admin_emp@meduniversity-plovdiv.bg

V. СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ДЕКАНАТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – Университетски информационен център – ет. 2
1. Функционален експерт: доц. Екатерина Петкова – ръководител сп. Рентгенов лаборант – МК – тел.: 0887 84 87 06
2. Технически изпълнител – Златка Томова – инспектор УД на МФ – тел.: 032/602 302, E-mail: zlatkatomova