Поетапни стъпки за участие – Академични наставници

ПОЕТАПНИ СТЪПКИ
ЗА УЧАСТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

АКАДЕМИЧНИЯТ НАСТАВНИК:

 1. Следва да има висше образование в степен „магистър“ и да притежава минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.
 2. След като бъде одобрен в системата от функционалния експерт за съответната специалност се регистрира и попълва профила си в информационната система (ИС) на проекта: http://praktiki.mon.bg;
 3. Генерира допълнително споразумение с МУ-Пловдив и го разпечатва в три екземпляра, подписва го и го предава на техническия изпълнител за съответната специалност (вж. Екип на МУ-Пловдив), за да бъде подписано от страна на Висшето училище (видими за избор на студента са само академични наставници, които са одобрени в ИС от функционалния експерт, регистрирали са профила си и са сключили договор с МУ-Пловдив).
 4. Представя на съответния технически изпълнител актуализирана, подписана и утвърдена длъжностна характеристика, включваща към основните задължения следното: “Изпълнява дейности по проекти и програми на Европейския съюз, които са му възложени със заповед на работодателя и/или за които е сключил договор с работодателя“.
 5. След като бъде избран от студент потвърждава по електронен път участието си практиката му.
 6. Проследява дали менторът му е изготвил програма на практиката (програмата следва да има минимум три дейности и отнасящите се към тях задачи) и я потвърждава, ако програмата съответства на спецификата на обучение на студента. Поетапните стъпки за потвърждаване на програма от академичен наставник са описани в „Ръководство за потвърждаване на програма за практическо обучение от академичен наставник“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=17&file=322
 7. Потвърждава графика на студента и следи за изпълнението му. Поетапните стъпки за потвърждаване на програма от академичен наставник са описани в „Ръководство за потвърждаване на графика на практическо обучение от академичен наставник“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=16&file=321
 8. ВАЖНО!

  • В графика не може да има повече от 8 часа дневно и повече от 40 часа за 7 последователни дни.
  • Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора и обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници).
  • Практическото обучение трябва да приключи най-много в рамките на шест месеца (това е периодът на застраховката на студента от датата на започване на практиката).
  • При крайна необходимост първоначалният график може да се промени, но съгласувано с академичния наставник (последният отразява в ИС съгласието си) и потвърдено в ИС от ментора.

  ВАЖНО!
  Най-късната дата за приключване на практическото обучение съгласно изготвените графици е 28 март 2023 г.

 9. Извършва посещения на място в обучаващата организация, като отразява наблюденията си във формуляр за проверка по образец, който качва в Информационна система в практиката на студента.
 10. ВАЖНО!
  Проверки на място за начина на провеждане на практиката ще се извършват и от функционалните експерти и външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта от МОН.

 11. В случай, че е уведомен за настъпила злополука или произшествие с практиканта по време на практическото обучение, уведомява незабавно и писмено водещия функционален експерт
 12. След успешното приключване на практическото обучение попълва електронно финален отчет по образец в профила на студента, като отбелязва преценката си за проведената практика (до последната дата на месеца, в който студентът е приключил практиката си). Поетапните стъпки за потвърждаване на финален отчет на студент и отчитане на дейността на академичен наставник са описани в „Ръководство за потвърждаване на финален отчета на студент от академичен наставник и отчитане на дейността му“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=26&file=3786

ВАЖНО!

 • Един преподавател може да бъде академичен наставник по едно и също време на не повече от 15 студенти.
 • Не се допуска отчитане на повече от 80 часа месечно и до 4 часа дневно за всички проекти по оперативни програми, по които работи академичният наставник.
 • При отчитането на дейността си за всеки от месеците академичният наставник следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства;
 • Академичният наставник има право на допълнително възнаграждение – 5 часа за успешно проведено практическо обучение на един практикант за времето на студентската практика.