Поетапни стъпки за участие – Ментори

ПОЕТАПНИ СТЪПКИ
ЗА УЧАСТИЕТО НА МЕНТОРИ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

МЕНТОРЪТ:

 1. Следва да има висше образование, да притежава минимум 3 години професионален опит в областта на провежданата практика, да е в трудови правоотношения с работодателската организация най-малко 3 месеца преди началото на практиката.
 2. След като е посочен в приложението на договора за сътрудничество между обучаващата организация и МУ-Пловдив и в профила на обучаващата организация в ИС, регистрира профила си в информационната система (ИС) на проекта: http://praktiki.mon.bg и попълва исканите данни, в т.ч. лична банкова сметка.
 3. Генерира от профила си в Информационната система граждански договор с висшето училище (Раздел Договори – Договор с ВУ), разпечатва го в 3 екземпляра, подписва го и предоставя на техническия изпълнител за съответния факултет/специалност за подпис от ВУ (вж. Екип на МУ-Пловдив). Договорът се сключва преди началото на първата практика и след сключването на договор с обучаващата организация.
 4. След като студент е кандидатствал за позиция, на която той е посочен за ментор, работодателят е избрал студента и последният е потвърдил съгласието си, менторът потвърждава студента, изготвя програма на практиката (програмата следва да има минимум три дейности и отнасящите се към тях задачи), съгласува я с академичния наставник и я въвежда в ИС.
 5. Потвърждава в ИС въведения от студента график по дати и часове за провеждане на практиката.
 6. ВАЖНО!

  • Практическото обучение на всеки студент е 240 астрономически часа.
  • В графика на студента не може да има повече от 8 часа дневно и повече от 40 часа за 7 последователни дни.
  • Графикът трябва да е съобразен с учебното натоварване на студента и работното време на ментора и обучаващата организация (без почивните дни на работодателя и националните празници).
  • Практическото обучение трябва да приключи най-много в рамките на шест месеца (това е периодът на застраховката на студента от датата на започване на практиката) и най-късно до 28 март 2023 г.
  • При крайна необходимост първоначалният график може да се промени, но съгласувано с академичния наставник и потвърдено в ИС от ментора.
 7. Запознава студента с работната среда, спецификата на дейността на обучаващата организация, добрите практики, вътрешната организационна култура.
 8. Подпомага студента да придобие специфични професионални умения, необходими за съответната позиция.
 9. Възлага на студента задачи, следи за изпълнението им и напредъка на студента.
 10. Потвърждава ежедневно в ИС участието и извършените от студента дейности съгласно графика и програмата за осъществяване на практиката.
 11. ВАЖНО!
  Ще бъдат извършвани проверки на място за начина на провеждане на практиката от функционалните експерти и академичните наставници, както и от външна одиторска организация, която ще бъде определена от екипа по управление на проекта от МОН.

 12. След успешното приключване на практическото обучение попълва електронно финален отчет по образец в профила на студента и отбелязва преценката си за проведената практика (до последната дата на месеца, в който студентът е приключил практиката си). Поетапните стъпки за потвърждаване на финален отчет на студент и отчитане на дейността на ментор са описани в „Ръководство за потвърждаване на финален отчета на студент от ментор и отчитане на дейността му“ https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=25&file=3785
 13. Един ментор отговаря за провеждането на практическото обучение на не повече от 10 студенти участници в Проекта, от всички висши училища по едно и също време.
  • Не се допуска отчитане на повече от 80 часа месечно и до 4 часа дневно за всички проекти по оперативни програми, по които работи менторът.
  • За всеки от месеците в отчета менторът следва да въведе допълнително изискуеми данъчно-осигурителни обстоятелства.
  • Менторът има право на допълнително възнаграждение – 10 часа за успешно проведено практическо обучение на един практикант.