Студентски практики – фаза 2: Екип по проекта на МУ – Пловдив

 

Списък на лицата за контакти със студенти, работодатели и преподаватели по проект “Студентски практики – фаза 2” – Медицински университет – Пловдив

Име Длъжност в
МУ – Пловдив
Длъжност
в проекта
Тел.: /E-mail:
Група – ръководство и координинация
проф. д-р Ани Белчева, дм Зам. ректор УД Водещ функционален експерт 032/200708,
0877139363
abeltcheva@gmail.com
д-р Евгения Иванова-Бацелова н-к отдел “Учебни дейности” Функционален експерт – заместник на ВФЕ 032/200706,
0882513071
evivanova@yahoo.com
Лидия Койчева ст. експерт Център за кариерно развитие Функционален експерт – координатор 032/200704
lidiya.koycheva@mu-plovdiv.bg
Група – Медицински факултет
Цеца Попова Инспектор Деканат Медицински факултет Функционален експерт “Медицина” cpopova@abv.bg
elena_md@yahoo.com
Георги Чапкънски ст. експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител “Медицина” 032/200704,
0882039880
georgi.chapkanski@mu-plovdiv.bg
Елена Душилова експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител “Медицина” 032/200701,
0879267582
elena.dushilova@mu-plovdiv.bg
Група – Факултет по Дентална медицина
доц. д-р Марияна Димитрова-Харуил Зам.декан по КА – ФДМ Функционален експерт “Дентална медицина” 0898 77 45 48 dr.m.dimitrova@abv.bg
Светослава Славева експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител “Дентална медицина” 032/200701,
0879267582
svetoslava.slaveva@mu-plovdiv.bg
Група – Фармацевтичен факултет
Даниела Стоянова Инспектор Деканат Фармацевтичен факултет” функционален експерт “Фармация” 882513035
daniela.stoyanova@mu-plovdiv.bg
Диана Жаркова експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител “Фармация” 032/200702
diana.zharkova@mu-plovdiv.bg
Група – Факултет по обществено здраве
Доц. Даниела Танева доц. – кат. Сестрински грижи Функционален експерт ФОЗ 0899 10 69 09
taneva.daniela@abv.bg
Деляна Атанасова-Делирадева експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител ФОЗ 032/200703
delyana.atanasova@mu-plovdiv.bg
Група – Медицински колеж
ст. преп. Нина Колева зам. Директор МК Функционален експерт МК 0898 65 82 61
koleva_nina@abv.bg
Димитър Сапунджиев експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител МК 032/200700,
0879261891
dimitar.sapundzhiev@mu-plovdiv.bg
Анна Георгиева експерт – отдел “Учебни дейности” Технически изпълнител МК 032/200700,
0879261891
anna.georgieva@mu-plovdiv.bg
Група – ФСО
Георги Тилов Ръководител ФСО Експерт ФСО – ръководител 032/200517,
0882513017
account@mu-plovdiv.bg
Радка Малинова Ръководител “Човешки ресурси” Експерт ФСО – екип, АН 032/200526
malinova@b-trust.org
Емилия Давчева счетоводител Експерт ФСО – ментори 032/200535
ledis60@abv.bg
Даниела Георгива счетоводител Експерт ФСО – студенти 032/200358
geodan@abv.bg
Мариела Стоянова счетоводител Експерт ФСО – ИС 032/200537
greenaple_76@abv.bg