Студентски практики – фаза 2: Екип по проекта на МУ – Пловдив

 

Списък на лицата за контакти със студенти, работодатели и преподаватели по проект „Студентски практики – фаза 2“ – Медицински университет – Пловдив

Име Длъжност в
МУ – Пловдив
Длъжност
в проекта
Тел.: /E-mail: Отговорник за
проф. д-р Ани Белчева, дм Зам. ректор УД Водещ функционален експерт 032/200708,
0877139363
abeltcheva@gmail.com
ръководство и координинация
д-р Евгения Иванова-Бацелова н-к отдел „Учебни дейности“ Функционален експерт – заместник на ВФЕ 032/200706,
0882513071
evivanova@yahoo.com
Лидия Койчева ст. експерт Център за кариерно развитие Функционален експерт – координатор 032/200704
lidiya.koycheva@mu-plovdiv.bg
Георги Чапкънски ст. експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител „Медицина“ 032/200704,
0882039880
georgi.chapkanski@mu-plovdiv.bg
Медицински факултет
Елена Душилова експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител „Медицина“ 032/200701,
0879267582
elena.dushilova@mu-plovdiv.bg
доц. д-р Марияна Димитрова-Харуил Зам.декан по КА – ФДМ Функционален експерт „Дентална медицина“ 0898 77 45 48 dr.m.dimitrova@abv.bg Факултет по Дентална медицина
Светослава Славева експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител „Дентална медицина“ 032/200701,
0879267582
svetoslava.slaveva@mu-plovdiv.bg
Диана Жаркова експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител „Фармация“ 032/200702
diana.zharkova@mu-plovdiv.bg
Фармацевтичен факултет
Доц. Даниела Танева доц. – кат. Сестрински грижи Функционален експерт ФОЗ 0899 10 69 09
taneva.daniela@abv.bg
Факултет по обществено здраве
Деляна Атанасова-Делирадева експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител ФОЗ 032/200703
delyana.atanasova@mu-plovdiv.bg
ст. преп. Нина Колева зам. Директор МК Функционален експерт МК 0898 65 82 61
koleva_nina@abv.bg
Медицински колеж
Димитър Сапунджиев експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител МК 032/200700,
0879261891
dimitar.sapundzhiev@mu-plovdiv.bg
Анна Георгиева експерт – отдел „Учебни дейности“ Технически изпълнител МК 032/200700,
0879261891
anna.georgieva@mu-plovdiv.bg
Георги Тилов Ръководител ФСО Експерт ФСО – ръководител 032/200517,
0882513017
account@mu-plovdiv.bg
ФСО
Радка Малинова Ръководител „Човешки ресурси“ Експерт ФСО – екип, АН 032/200526
malinova@b-trust.org
Мая Талева счетоводител Експерт ФСО – ментори 032/200535
maja_kar@yahoo.com
Даниела Георгиева счетоводител Експерт ФСО – студенти 032/200358
geodan@abv.bg
Мариела Стоянова счетоводител Експерт ФСО – ИС 032/200537
greenaple_76@abv.bg