Обща информация и контакти за студенти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

Кандидатстването в проекта е изцяло чрез онлайн платформата (Информационна система) http://praktiki.mon.bg


За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда могат да кандидатстват всички действащи студенти от висшите училища-партньори по проекта, включени в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от Министерството на образованието и науката (МОН).

Списъкът с висшите училища, които са партньори по проект „Студентски практики – фаза 2“ е наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/vu Един студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

Студентите, които се обучават по специалности, за които се предвижда обучение само в образователно – квалификационна степен „магистър“, се допуска да бъдат включени в до две практически обучения, финансирани по ОПНОИР, в т. ч. и по настоящия проект, за целия период на обучението си.

Списъкът със специалностите, за които се предвижда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ е наличен на адрес: https://praktiki.mon.bg/pages/documents

Студент може да се включи в практика и втори път в рамките на обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен, ако на работодателя, при който провежда практиката си, е прекратено правото на участие в проекта, поради доказано нарушение не може да провежда практика в обучаваща организация, с която към момента на кандидатстване за включване в практическо обучение е в трудови правоотношения и/или правоотношения по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). При сключване на договор за практическо обучение, студентът подава декларация (по образец) за спазването на тези обстоятелства.

Практическото обучение, за което кандидатства студента, трябва да съответства на изучаваната от него специалност или професионално направление. Практиката се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда, в изпълнение на задачи по нарочно изготвена програма.

В рамките на проекта е допустимо провеждането единствено на допълнително практическо обучение на студенти, което не дублира или замества задължителното по учебен план практическо обучение, ако такова е предвидено.

Студентът се регистрира на адрес https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в изградения в информационната система модул. Информацията за студентско положение (курс, специалност, професионално направление, форма на обучение), посочена от студента при регистрацията, подлежи на проверка за достоверност от страна на висшето училище.

Студентът самостоятелно кандидатства за избрана от него позиция (позиции) по публикувана от обучаващата организация обява. Информационната система автоматично филтрира публикуваните от обучаващите организации обяви, като студентът може да кандидатства по обявите за позиции, съответстващи на професионалното направление, в което се обучава.

Обучаващата организация извършва подбор сред кандидатствалите за обявената позиция студенти – по информация от профила на студента и по друг, посочен от обучаващата организация начин, по нейна инициатива и за нейна сметка.

След одобрение от обучаващата организация, чрез информационната система студентът потвърждава участието си в практическо обучение само за една позиция, включително в случаите, когато се обучава едновременно по повече от една специалност.

Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. Менторът избира своите практиканти от одобрен от работодателя списък с кандидат-практиканти, които са потвърдили желанието за провеждане на практическо обучение в обучаващата организация. Студентът избира своя академичен наставник от списък с преподаватели от висшето училище, в което се обучава. Списъкът съдържа имена на тези преподаватели, които са регистрирани в информационната система, имат сключен договор с висшето училище, в което се обучава студента и са посочили, че преподават в направлението, в което той се обучава.

За да участва в практическо обучение по проект „Студентски практики – фаза 2“, студентът трябва да има сключен договор (по образец) за провеждане на практическо обучение с висшето училище, в което се обучава. Договорът се генерира чрез информационната система на проекта. Преди сключването на договора студентът трябва да изготви график за провеждане на практическото обучение, който се съгласува и потвърждава от ментора и академичния наставник. Графикът трябва да съдържа разпределение по дати и часове на 240 астрономически часа в избран от студента период. Графикът не може да бъде разположен в повече от шест месеца, считано от избраната началната дата на практическото обучение, като практиката следва да приключи не по-късно от 45 дни преди края на проекта. Дневната продължителност на практическото обучение не може да бъде повече от 8 астрономически часа, при не повече от 40 астрономически часа в рамките на 7 последователни дни.

За сключването на договор за практическо обучение е необходима и програма за провеждане на обучението. Програмата се изготвя и въвежда в информационната система от ментора и се съгласува от академичния наставник преди генериране на договора за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище.

Договорът за провеждане на практическо обучение между студента и висшето училище се сключва след потвърждението от страна на студента на участието в практиката, изготвяне и потвърждаване на графика, изготвяне и потвърждаване на програмата, избор и потвърждение от академичен наставник и наличен ментор.

Висшите училище-партньори по проекта сключват договор със застрахователна компания за застраховане със застраховка „Злополука“ на всички студенти, сключили договор за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Студент не може да започне практическо обучение без за него да има издадена застрахователна полица.

Провеждането на практическото обучение се извършва при спазване на предварително изготвения график. Практикантът отразява ежедневно в информационната система участието си в практическото обучение. При обективна невъзможност да спазва графика си практиканта предварително заявява чрез информационната система промени в графика.

След провеждането на практическото обучение практиканта генерира финален отчет за дейността си (по образец), който се потвърждава от ментора и академичния наставник чрез информационната система. Приключването на практиката финално се потвърждава от водещия функционален експерт или от определен от него функционален експерт, не по-късно от срока на договора на студента.

При успешно приключила практика, студентът получава от висшето училище удостоверение, подписано от представляващия висшето училище и подпечатано.

За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

ВАЖНО: Студентът-практикант не може да провежда практическо обучение в обучаваща организация, с която е в трудови правоотношения и/или правоотношения по ЗЗД;

ВАЖНО! Най-късната дата за приключване на практическото обучение съгласно изготвените графици е 28 март 2023 г.

КОНТАКТИ: Медицински университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А:

 1. Информация и сключване на договори с ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ:
 2. – Лидия Койчева – старши експерт Център за кариерно развитие – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 5
  тел.: 32/200704 – E-mail: [email protected]

 3. Информация за студенти, ментори и академични наставници:
  • „МЕДИЦИНА“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1
  • – Георги Чапкънски – старши експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200704; E-mail: [email protected] – каб. 5

   – Елена Душилова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: тел.:032/200701; Е-mail: [email protected] – каб. 2

  • „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 2
  • – Светослава Славева – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200701; Е-mail: [email protected]

   – Екатерина Попмаринова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200701; Е-mail: [email protected]

  • „ФАРМАЦИЯ“ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 6

   – Диана Жаркова – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200702; E-mail: [email protected]

  • СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1, каб. 6
  • – Деляна Атанасова-Делирадева – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200703 Е-mail: [email protected]

  • СПЕЦИАЛНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ОТДЕЛ „УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ“ – Университетски информационен център – ет. 1 каб. 1
  • – Димитър Сапунджиев – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200700, E-mail: [email protected]

   – Анна Георгиева – – експерт отдел „Учебни дейности“
   тел.: 032/200700, E-mail: [email protected]

 4. Финансово-счетоводно обслужване – Ректорат
 5. – Даниела Георгиева – ФСО
  тел.: 032/200538, [email protected] – Студенти