Катедра по образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ Пловдив и решение на Академичният съвет от 24.11.2011 се обявят следния конурс за заемане на академичната длъжност Асистент.  Професионално направление: 7.1. Медицина                                     Научна или учебна специалност: Образна диагностика Факултет/Департамент: Факултет по Медицина Катедра/Секция: Катедра по образна диагностика, нуклеарна медицина  и лъчелечение Брой места: 1 Срок за подаване на документи: 1 месец от датата на обявата Протокол от решение на АС: 24.11.2011 Дата на публикуване в Internet: 16.02.2012 Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет.пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 602 403 Документи за кандидатстване: (1) ако са докторанти с право на защита:1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив за участие в конкурса;2. Копие от заповед за отчисляване с право на защита;3. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): застепен „магистър”; удостоверение за признато висше образование, акодипломата е издадена от чуждестранно висше училище;4. Диплома за призната специалност (ако има такава);5. Автобиография (в европейски формат);6. Списък (и копия) на публикациите и участията в научни форуми;7. Самооценка относно перспективата за защита;8. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (акоима такива);9. Документи за трудов стаж (ако има такива).(2) за лица, които не попадат в хипотезата на ал. 1:1. Заявление до Ректора на МУ-Пловдив;2. Диплома за висше образование (нотариално заверено копие): застепен „магистър”; (за лицата по ал. 3, чл. 9 – диплома за ОНС „доктор”);удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издаденаот чуждестранно висше училище;3. Автобиография (в европейски формат);4. Списък (и копия) на публикации и участията на научни фору-ми (ако има такива);5. Документи за владеене на чужд език и компютърни умения (акоима такива)6. Документи за трудов стаж (ако има такива).