Катя Иванова Стефанова

Катя Иванова Стефанова

Дата на публикуване:15.06.2020 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Медицинска биохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Биохимия“
Тема на дисертационния труд: Проучвания върху патобиохимични механизми,
свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни
и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит
Научни ръководители: Проф. Ана Манева, дбн и проф. д-р Анастас Баталов. дм
Заповед на Ректора № Р – 784/27.05.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Ана Иванова Манева, дбн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Илия Николов Илиев, дб Външен Член Рецензия
3. Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб Външен Член Рецензия
4. Проф. Диана Георгиева Иванова, дбн Външен Член Становище
5. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 14.07.2020 г. в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.