Клинична лаборатория

Дата на публикуване в Интернет : 04.08.2023 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Клинична лаборатория
Факултет : Фармацевтичен факултет
Катедра/секция: : Клинична лаборатория
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 32/08.04.2023 г.
Кандидати : 1. Доц. д-р Таня Иванова Денева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р –1762/22.06.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ /EN
2. Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм Външен Член Рецензия
БГ /EN
3.Проф. д-р Яна Димитрова Бочева, дм Външен Член Рецензия
БГ /EN
4. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн Външен Член Становище
БГ /EN
5. Доц. д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, дм Външен Член Становище
БГ /EN
6. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ /EN
7. Доц. д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ /EN
Резюмета на представените публикации
Заключителното заседание на журито : 05.09.2023г. от 11:30 часа в Ректорска зала, Ректорат, МУ-Пловдив