Клинична психология

Дата на публикуване в Интернет : 26.06.2018г.
Професионално направление : 3.2. Психология
Научна или учебна специалност : Клинична психология
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция : Управление на здравните грижи
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : бр. 30 от 03.04.2018г.
Кандидати : 1. Доц. Радка Иванова Масалджиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1383/12.06.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. Соня Методиева Карабельова, д.пс.н. Външен Член Рецензия
4. Проф. Ирина Любенова Зиновиева, д.пс.н Външен Член Становище
5. Проф. Надежда Борисова Витанова, дпн Външен Член Становище
6. Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм Външен Член Рецензия
7. Доц. Кирилка Симеонова Тагарева, дп Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 26.07.2018 г. от 14 часа в Заседателна зала на Ректорат.