Клинична хематология

Дата на публикуване : 21.04.2016
Професионално направление : 7.1 . Медицина
Научна или учебна специалност : Клинична хематология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Клинична онкология
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати : 1. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм
Заповед на ректора № 570/16.03.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова,дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р ЦветанкаЦанкова Маринова, дмн Външен Член Становище
3. проф. д-р Истилиан Николов Кьрнолски, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Юлиян Иванов Райнов, дм Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Никола Цветанов Цветков, дм Външен Член Становище
6. проф.д-р  Марианна Петрова Янева, дмн МУ Пловдив Член Становище
7. проф.д-р Стефан Емилов Горанов, дм МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

26.05.2016 г. от 13 ч. в Ректорска зала