КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2022 г. “

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ информира за отворена покана за участие в  конкурс „Българска научна периодика –  2022 г. “

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г.

Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 2021 г.“ е 400 000 лв., съгласно утвърдения ГОП за 2021 г. Финансирането се отнася за проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи, като:
1) Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. за издания с годишен обем до 150 стр. научен текст, които са само в електронен вариант или с ограничен печатен вариант –  отпечатан тираж под 50 бр.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. за издания с печатен вариант,  годишен обем  над 150 стр. научен текст и отпечатан тираж поне 50 броя.Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове.
Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите разходи на проекта.
В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по  смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 година.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
Срок за подаване на проектните предложения:
Проектните предложения се подават по пощата (важи датата на пощенското клеймо) или с куриерска услуга (важи датата и часа на доставяне в деловодството) до 17:00 часа на  03.09.2021 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“

Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“.
Проф. Д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД