КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА – 2021 г. на Фонд Научни изследвания, МОН

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА –  2021 г. “

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2021 г.

Финансирането е от 5000 до 7000 лв., период на изпълнение – 12 месеца.  Срок за подаване –  7.10.2020 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“.

Подробна информация за конкурса и документи за кандидатстване са налична на адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1180

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД