КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО, секция „Физическо възпитание и спорт“, МУ Пловдив.

КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО, секция „Физическо възпитание и спорт“, МУ Пловдив.

Учебна дисциплина: Физическо възпитание и спорт.
Катедра/Секция: ДЕСО, секция „Физическо възпитание и спорт“
Брой места: 1 (място)
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
Спорт в училище; Футбол
Допълнителни изисквания: Английски език, ниво В2.
Дата на публикуване в Internet: 23.09.2022 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 132. (2) Длъжността „старши преподавател“ може да се заема от лице, което отговаря на следните условия, за което представя документи:
1.има не по-малко от 5 години стаж като „преподавател“;
2.при атестирането е получило положителна оценка на работата си;
3.има над 7 научни публикации;
4.участие в разработване на учебно-методически материали – учебници, учебни помагала, тестове, учебни програми, ръководства, електронни ресурси;
5.използва дигитални и виртуални инструменти в учебния процес;
6.притежава сертификати за повишаване на квалификацията;
7.участието в образователни и научни проекти, както и в семинари и конференции, е допълнително предимство;
8.придобита ОНС „ДОКТОР“ е предимство при избор за заемане на длъжността.
Кандидатите за заемане на научно-преподавателска длъжност „Старши преподавател“ подават в отдел „Човешки ресурси“ следни документи:
1. заявление до Ректора на МУ – Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ приложението към нея (нотариално заверено копие); удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87, ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива);
9. други документи, удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).