Конкурс по документи, съгласно заповед № РД-19-4/16.08.2019 г. на Министъра на здравеопазването, за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

НА ВНИМАНИЕТО
НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет – Пловдив обявява:
конкурс по документи, съгласно заповед № РД-19-4/16.08.2019 г. на Министъра на здравеопазването, за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

Приемът на документи за кандидатстване за специализация по Обща медицина е за общопрактикуващи лекари, открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока до 13.07.2009 г. (съгласно § 6, ал.1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения)
Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец;
 • Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование;
 • Копие на документ за придобита специалност, ако има такава;
 • Копие на удостоверение за регистрация в съответната регионална здравна инспекция по чл.40 от Закона за лечебните заведения;
 • Копие на договор с районната здравноосигурителна каса.
 • Удостоверение за членство в БЛС.
 • Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Следдипломно обучение“ – бул. Васил Априлов, 15 а. ………………….в установеното работно време.

  Срок за подаване на документи от 16 октомври до 16 ноември 2019 г. вкл.

  Такса за участие в конкурса – 50.00 лв.

  Класирането на кандидатите ще се извършва в низходящ ред въз основа на средноаритметичната оценка от общия успех и успеха от държавните изпити от дипломата за висше образование /съобразно Наредба №15/2008г./.
  Обучението на специализантите по Обща медицина по Наредба №15/02.07.2008 г. се финансира от МЗ.
  Практическото обучение в амбулаторията за първична медицинска помощ се заплаща от специализанта.
  Начало на обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“
  01 януари 2020 г.