Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа – покана на ФНИ, МОН

Уважаеми представители на Академичния състав,

Фонд „Научни изследвания“ информира за отворена покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г.

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Изследователят трябва да се премести или да се е преместил от друга страна на територията на България, където се намира бенефициентът. Изследователят не може да е пребивавал или да е осъществявал основната си дейност (работа, проучвания и т.н.) в България повече от 12 месеца в рамките на трите години непосредствено преди крайния срок на кандидатстване.

Индикативен бюджет на конкурса:
Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2021 година е 960 000 лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените допустими предложения за съответния панел. Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може да бъде до 5 000 лв. месечно.

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от тези области попада темата на изследването им:
• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 30.09.2021 г.

Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани на официалния сайт на ФНИ, на български и на английски език.

Проф. д-р Д. Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД