КОНКУРС за 25 стипендии „Гипсън“ за студенти с високи академични постижения,чиито семейства имат ниски материални възможности

П Р А В И Л Н И К
за провеждане на конкурса


I. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Да са приети за студенти в първи курс за учебната 2023-2024 г;
 2. Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
 3. Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
 4. Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;
 5. Да имат успех от кандидатстудентските изпити (или матура, ако са приети с такава оценка) не по-нисък от много добър 4.50;

II. Необходими документи:

 1. Молба формуляр
 2. Подписана декларация за доброволно и информирано съгласие за обработка на личните данни
 3. Копие от дипломата за завършено средно образование;
 4. Документ (уверение) за приемане в български университет (че студентът е записан редовно) с указан успех от приемните изпити;
 5. Документ за доходи на всеки от родителите/настойниците от трудови правоотношения.
  (Издава се от местоработата. Удостоверението трябва да съдържа информация за изплатените суми за минимум последните 6 месеца)

 6. Удостоверение за декларирани доходи на кандидата и всеки от неговите родители за 2022 година.
  (Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене и е безплатно. Удостоверението трябва да съдържа информация за декларирани доходи за 2022 година или да пише, че няма данни за такива доходи)

 7. Декларация, собственоръчно написана и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми (не е необходимо да се заверява нотариално).

III. Срок за подаване на документите: до 23 ноември 2023 г.
Място на подаване: Фондацията, София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А
или по пощата/куриер на хартиен носител (важи пощенското клеймото)
(Документите се подреждат по описания в точка II ред).

ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ

Експертна комисия от представители на Фондацията, представители на Американската Фондация за България, сем. Гипсън и представители на академичните среди разглежда документите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по академични постижения и материални възможности и определя стипендиантите.

За учебната 2023-2024 година стипендията е в размер на 2,500 лв. годишно (250 лв. месечно и е осигурена за 10 учебни месеца – от 1 октомври 2023 г. до 31 юли 2024 г., включително). Изплаща се на два пъти по 1,250 лв. в началото на съответния семестър след представяне на изискваните документи.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят уверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 4.50, след което стипендията им се подновява (изплаща).

Стипендията не се изплаща за текущия семестър, ако студентът:

 • не е взел всички полагащи се изпити;
 • не е представил уверение за успех;
 • има успех по-нисък от много добър 4.50;
 • не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендията може да бъде прекратена, ако в рамките на три последователни семестъра даден стипендиант:

 • не е взел всички изисквани изпити;
 • не е представил уверение за успех;
 • има успех по-нисък от много добър 4.50;
 • не е предоставил информация за променени данни за контакт (телефон, адрес или имейл).

Стипендиите са с намерението да продължат до завършване на бакалавърска степен, при наличие на средства и при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник.

Координатор на програмата:
г-н Георги Кузмев,
тел. 02 8467229
Ел.поща: [email protected]

САЙТ НА ФОНДАЦИЯТА https://www.cmfnd.org/?page_id=521