КОНКУРС за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, „Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по дерматология и венерология“ на МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български и английски език

КОНКУРС за академична длъжност „АСИСТЕНТ“ към Медицински факултет, „Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по дерматология и венерология“ на МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български и английски език.

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД „Асистент“.

Учебна дисциплина: „Дерматология и венерология“
Катедра/Секция: „Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по дерматология и венерология“
Брой места: 1 х 0,5 длъжност (непълно работно време 4 часа)
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
„Медицина“
Допълнителни изисквания: Английски език ниво В2;
Действащо трудово правоотношение с акредитирана база за практическо обучение за целия срок на заемане на академичната длъжност
Дата на публикуване в Internet: 14.06.2024 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 88. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси” следните документи:
1. заявление до Ректора на МУ Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон u имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ и приложените към нея (нотариално заверено копие): удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87 ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване е право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения:
9. други документи, удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай): копие на действащ трудов договор с акредитирана база за практическо обучение.