Kонкурс за двама хонорувани преподаватели по дисциплината анатомия, хистология и цитология за специалностите медицина и дентална медицина през учебната 2018/2019 г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ обявява конкурс за двама хонорувани преподаватели по дисциплината анатомия, хистология и цитология за специалностите медицина и дентална медицина през учебната 2018/2019 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Кандидатите подават следните документи:
1. Заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;
2. Автобиография – европейски формат;
3. Диплом за завършено висше образование ОКС „магистър” – ксерокопие;
4. Диплома за придобита специалност (ако има такава)
5. Диплом за ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”, академична длъжност „доцент“ и „професор“ (ако притежава такива) – ксерокопие;
6. Удостоверение за владеене на английски език – ниво В2
Документите се подават в Канцеларията на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет-Пловдив
Срок за подаване на документи: три седмици от излизане на обявата в интернет страницата на Медицински университет-Пловдив, считано от 03.09.2018 г.; гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А; Телефон за справка: 032/602409.