КОНКУРС за неакадемична длъжност “ПРЕПОДАВАТЕЛ” към Медицински колеж, специалност “Инструктор диетично хранене” на МУ Пловдив.

КОНКУРС за неакадемична длъжност “ПРЕПОДАВАТЕЛ” към Медицински колеж, специалност “Инструктор диетично хранене” на МУ Пловдив.
На основание ЗРАСРБ и съгласно изискванията на Правилника за академично развитие на МУ-Пловдив обявавя следния конкурс за длъжност “ПРЕПОДАВАТЕЛ”

Учебна дисциплина: “Инструктор по хранене / Учебна практика”
Катедра/Секция: специалност “Инструктор диетично хранене”
Брой места: 2 (две) места
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
“Инструктор по здравословно и диетично хранене” или “Обществено здраве и здравен мениджмънт” или “Управление на здравните грижи”
Допълнителни изисквания: Желателно е придобита ОНС “Доктор”.
Дата на публикуване в Internet: 20.04.2021 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел “Човешки ресурси”, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси” следните документи:
1. заявление до Ректора на МУ Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон u имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ и приложените към нея (нотариално заверено копие): удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87 ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване е право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива):
9. други документи удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).
10. Удостоверение за трудов стаж (ако има такъв).