Конкурс за Награда „Ралица“ 2023-2024 г.

H2

За първа година Катедра по медицинска биохимия ще определи студенти, които ще получават еднократни именни стипендии в размер на 200 евро годишно.

В резултат на постъпило целево дарение от проф. Мария Стайкова, след конкурс ще бъде определен по един носител на специална финансова награда „Ралица“ в размер на 200 евро за студенти от специалности „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”.

Право на кандидатстване за награда „Ралица“ имат български студенти от 3 курс в МУ-Пловдив, покриващи следните критерии за селекция:

1. Завършили втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00).
2. Оценка от изпита по дисциплина „Биохимия“ отличен (6.00) и от положените колоквиуми по същата дисциплина.
3. Записани за обучение в МУ-Пловдив по държавна поръчка.

Кандидатите за награда „Ралица“ трябва да изпратят на е-mail [email protected] в срок до 15 октомври следните документи:

1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на награда „Ралица“, в което се упоменават имена, специалност, телефон и имейл на студента;
2. Справка от Катедра по медицинска биохимия за полагането на всички колоквиуми и изпит по дисциплина „Биохимия“ с отличен (6.00);
3. Уверение от университета за успеха по учебни години;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади, конференции, публикации в научни издания и спортни постижения на кандидата;

Най-добрите кандидати по документи (според критериите за оценка и селекция) ще бъдат поканени на събеседване пред комисия с членове доц. д-р А. Биволарска и проф. Т. Влайкова, която окончателно ще излъчи съответните носители на награда „Ралица“.