„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 Г.“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 Г.“

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор.

Максимален размер на финансирането за конкретен проект: 40 000 лв. Период на изпълнение – 24 месеца.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат.

Подробна информация и документи за кандидатстване има на адрес https://www.fni.bg/?q=node/1235

Проф. д-р Д. Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД