КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност “ПРЕПОДАВАТЕЛ” към Медицински колеж, специалност “Рехабилитатор”, МУ Пловдив.

КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност “ПРЕПОДАВАТЕЛ” към Медицински колеж, специалност “Рехабилитатор”, МУ Пловдив.

Учебна дисциплина: Рехабилитатор / Клинична практика.
Катедра/Секция: Медицински колеж, кпециалност “Рехабилитатор”
Брой места: 1 (място)
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
“Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение” и базово образование ОКС “Професионален бакалавър” по “Здравни грижи – рехабилитатор”
Допълнителни изисквания: Трудов стаж по специалността „рехабилитатор“ минимум 3 години
Дата на публикуване в Internet: 14.09.2021 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел “Човешки ресурси”, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 88. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси”следните документи:
1. заявление до Ректора на МУ Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон u имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ и приложените към нея (нотариално заверено копие): удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87 ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване е право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения:
9. други документи удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).