КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Ушни, носни и гърлени болести” на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение

КОНКУРС за академична длъжност “АСИСТЕНТ” към Медицински факултет, катедра по “Ушни, носни и гърлени болести” на МУ Пловдив, за нуждите на англоезичното обучение

На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за академичното развитие в МУ-Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява следните конкурси за АД “Асистент”.

Учебна дисциплина: “Ушни, носни и гърлени болести”
Катедра/Секция: “Ушни, носни и гърлени болести”.
Брой места: 1 (едно) място
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
“Медицина”
Допълнителни изисквания: Владеене на английски език, ниво В2
Дата на публикуване в Internet: 20.04.2021 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел “Човешки ресурси”, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за
кандидатстване:
Чл. 11. Кандидатите за разкрита длъжност „асистент” подават в отдел
„Човешки ресурси”следните документи:
1. заявление до Ректора на МУ Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон u имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ и приложените към нея (нотариално заверено копие): удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87 ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване е право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива):
9. други документи удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).