Kонкурс за висока публикационна активност

С решение на АС от 24.03.2016г. и решение на Ректорски съвет (Пр. №2/12.02.2019) по предложение на Съвета по наука към МУ-Пловдив е приет регламент за конкурс за висока публикационна активност.

И през 2019 г. се предвижда награда за статия или монография, публикувани през 2018 г. и реферирани в WEB OF SCIENCE.

Важи само за статии с импакт фактор по Journal Citation Reports и Thomson Reuters над 1.0, за монографии в чужбина, публикувани през 2018 г., реферирани в посочената база-данни, както и за регистрирани патенти. Отнася се за статии, монографии или патенти, в които автори от МУ-Пловдив са на 1-во, 2-ро, 3-то или последно място (водещ автор). В статиите, монографиите и патентите трябва изрично да е посочена афилиацията на авторите към МУ-Пловдив.

Не се допуска участие на статии или монографии, които са получили финансиране за отпечатване по проекти, докторантури или други източници, осигурени от МУ-Пловдив. Не се допускат повече от 3 заявления от 1 автор или колектив.

При интердисциплинарни статии с автори от няколко катедри заявлението се подава от първия или от водещия автор със знанието на всички съавтори (попълва се информирано съгласие).
Към всяко заявление се представя копие от самия труд. Всички данни се верифицират в Научен отдел и в БИЦ.

Заявленията са налични в сайта на МУ-Пловдив: Научна дейност -> Публикационна активност и се приемат в Научен отдел до 30 април 2019 г.

Линк към документи