КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт, МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български език.

КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт, МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български език.

Учебна дисциплина: Физическо възпитание и спорт
Катедра/Секция: ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт
Брой места: 2 места
Изисквания към кандидатите:
МАГИСТЪР по …
„Спорт в училище“
Допълнителни изисквания: За нуждите на българоезичното обучение
Дата на публикуване в Internet: 30.05.2024 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за кандидатстване: Чл. 132. (1) Длъжността „преподавател“ се заема от лице със съответната специалност с ОКС „МАГИСТЪР“.
Кандидатите за заемане на научно-преподавателска длъжност „Преподавател“ подават в отдел „Човешки ресурси“ следни документи:
1. заявление до Ректора на МУ – Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон имейл);
2. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ приложението към нея (нотариално заверено копие); удостоверение от МОН за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3. диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87, ал. 3;
4. копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5. диплома за призната специалност (ако има такава);
6. автобиография в европейски формат;
7. списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8. документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива);
9. други документи, удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).