КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт, МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български език.

КОНКУРС за заемане на научно-преподавателска длъжност „СТАРШИ ПРЕПОДАВАТЕЛ“ към ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт, МУ Пловдив, за нуждите на преподаването на български език.

Учебна дисциплина: Физическо възпитание и спорт
Катедра/Секция: ДЕСО/Секция по физическо възпитание и спорт
Брой места: 1 място
Изисквания към кандидатите: Съгласно изискванията, описани в чл. 132, ал. 2, т. 1 – т. 8 от ПАРМУ-Пловдив
Допълнителни изисквания: За нуждите на българоезичното обучение
Дата на публикуване в Internet: 30.05.2024 г.
Срок за подаване на документи: 1 (един) месец от публикуване на обявата в Internet
Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.; тел. 032 / 200 521
Документи за кандидатстване: Кандидатите за заемане на научно-преподавателска длъжност „Старши преподавател“ подават в отдел „Човешки ресурси“ следни документи:
1.заявление до Ректора на МУ – Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон имейл);
2. диплома за виеше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ приложението към нея (нотариално заверено копие); удостоверение от МОН за признато виеше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ; академична справка (нотариално заверено копие), в случай че предстои издаване на диплома;
3.диплома или уверение за ОНС „ДОКТОР“ (нотариално заверено копие) за лицата по чл. 87, ал. 3;
4.копие от заповед за отчисляване с право на защита за лицата по чл. 87, ал. 2;
5.диплома за призната специалност (ако има такава);
6.автобиография в европейски формат;
7.списък и копия на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива);
8.документи за владеене на чужд език и компютърни умения (ако има такива);
9.други документи, удостоверяващи изпълнението на допълнителни изисквания, посочени в обявата за конкурса (за всеки конкретен случай).