Конкурс на МОН за специализация в Япония

Уважаеми представители на академичния състав,

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца всяка.

Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано за периода 1 април – 30 ноември 2015 година. (За началния период на специализацията следва да се има предвид, че съгласувателната процедура за разглеждане на дадена кандидатура е 3 месеца от получаването на необходимите документи в JSPS).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Да са български граждани.

Да работят като млади преподаватели и изследователи в граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор“, придобита след 2 април 2009 г.

Да владеят писмено и говоримо английски или японски език.

Да не са ползвали стипендия, отпусната от JSPS.

Подробна информация за изисквания и документи можете да прочетете от .

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД