КОНКУРС „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ”

КОНКУРС

„СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ”

за финансиране на научноизследователската дейност със средства на бюджет 2013 на докторанти, със статут на такива поне една година след сключване на договор, и на асистенти и ординатори с намерения да стартират предварителни проучвания във връзка с бъдещи докторски тези.

         Формите за кандидатстване в конкурса.

         Срокът за подаване на проектните предложения е 1 (един) месец и ще приключи на 19.04. 2013 год. до  15.30 часа.

         Кандидатите трябва да представят проектните си предложения в два идентични екземпляра на хартиен (с входящ номер от Деловодството) и електронен носител в Научен отдел на Ректората на МУ-Пловдив, бул. „В. Априлов” 15А.

 За справки – тел.: 032 602 224 и email: [email protected] – инспектор Юлиана Маринова.