Конкурс за длъжността Експерт „Международно сътрудничество” в МУ – Пловдив

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медицински Университет – Пловдив обявява конкурс за

длъжността Експерт „Международно сътрудничество” към едноименния отдел.

       Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

Висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”; Владеене на английски език на ниво B2 – С1 (съгласно европейската езикова рамка); Компютърна грамотност; Професионален стаж – поне 2 години;

и е необходимо да представят следните документи:

Автобиография (европейски формат) на български и английски език, с посочен телефонен номер за връзка; Копие от диплома за завършено висше образование – степен „бакалавър” или „магистър”; Сертификат или друг документ за владеене на английски език на ниво B2 или С1 (с изключение на завършилите Английска филология, вкл. Магистър по филология и етнология, Английски език и етнология, и бакалаври от специалност „Български език и английски език“).

Документите се приемат до 10.02.2015 г. в Деловодство на Медицински Университет – Пловдив (на 2-ри етаж в сградата на Ректората), на адрес:

бул. „Васил Априлов” № 15А, гр. Пловдив.

Събеседването с отговарящите на горепосочените изисквания кандидати ще се проведе на английски език на 12.02.2015 г. За часа и мястото ще бъдат уведомени предварително по ел. поща.