КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЙ, 2013

Уважаеми представители на академичния състав, докторанти, постдокторанти и млади учени,

Информираме Ви, че въз основа на Протокола от тринадесетата сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество, подписан на 4 май 2012 г. в Пекин, Фонд “Научни изследвания” (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на Република България

О Б Я В Я В А

Конкурс за представяне на предложения за научноизследователски проекти за двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайската народна република. Приемат  се проекти в следните научните области:

– биотехнологии; – устойчиво земеделие; – информационни и комуникационни технологии; – екология и опазване на околната среда; – медицински науки.

Допустими кандидати Учени от университети и научни организации. Предимство е включването в екипа на млади учени, докторанти и изследователи с докторска степен, придобита  през последните пет  години.

Начало на конкурса: 5 ноември 2013 г. Краен срок за подаване на проектите: 20 декември 2013.

Подробна информация за конкурса можете да прочетете ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД