Конкурс за двустранно сътрудничество с Китай

Уважаеми представители на академичния състав, докторанти, постдокторанти и млади учени,

Информираме Ви, че въз основа на Протокола от тринадесетата сесия на Българо-китайската комисия за научно и технологично сътрудничество, подписан на 4 май 2012 г. в Пекин, Фонд “Научни изследвания” (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на Република България

О Б Я В Я В А

Конкурс за представяне на предложения за научноизследователски проекти за двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайската народна република.Приемат  се проекти в следните научните области:

– биотехнологии;- устойчиво земеделие;- информационни и комуникационни технологии;- екология и опазване на околната среда;- медицински науки.

Допустими кандидати Учени от университети и научни организации. Предимство е включването в екипа на млади учени, докторанти и изследователи с докторска степен, придобита  през последните пет  години.

Начало на конкурса:  5 ноември 2013 г.Краен срок за подаване на проектите: 20 декември 2013.

Подробна информация за конкурса можете да прочетете ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД