КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 2013 г. ГЕРМАНИЯ

Уважаеми представители на Академичния състав,

Увадомяваме Ви, че въз основа на Споразумението между Министерството на образованието и науката на Република България и Германската служба за академичен обмен (DAAD) от 2004 г., Фонд “Научни изследвания” (Фонда) към Министерството на образованието и науката на Република България О Б Я В Я В АКОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 2013 г.ГЕРМАНИЯ

1. Цели на конкурсаЦелта на конкурса е да се подкрепят дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество на базата на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции в обществения и частния сектори на страните, обект на конкретното споразумение и в съответствие с националните им законодателства.2. Общ размер на финансовите средстваПредварителен бюджет на конкурса за 2014-2015 г. с Германската служба за академичен обмен е 200 000 лв. за двугодишния период3. ПродължителностОбявяване на конкурса: 09.10.2013Краен срок за подаване на предложенията: 22.11.2013 г.Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.За целите на етапността, заложена в проектните предложения, всички етапи са 12 (дванайсет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за съответния етап. ІІ. ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ1. Допустимост на кандидатитеВ конкурса могат да участват научни колективи от публични и частни научни организации и университети. В конкурса могат да участват и обединения на няколко от посочените организации, които са сключили споразумение за предварително разпределение на своето участие в дейностите по проекта и за процентното разпределение на финансирането между тях.Кандидатите трябва да са непосредствено отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредници. В случай че един и същи кандидат осъществява едновременно дейности както от икономически, така и от неикономически (нестопански) характер, за да се предотврати кръстосаното субсидиране на икономическата дейност, публичното финансиране на нестопанските дейности няма да попадне в обхвата на член 87, параграф 1 от ДЕО, ако двата вида дейности и техните разходи и финансиране могат ясно да бъдат разделени.2. Изисквания към участниците в проектаРъководителят на проектa трябва да бъде хабилитирано лице или лице, придобило научната и образователна степен „доктор”, с необходимата научна компетентност, удостоверена чрез професионална автобиография, научни публикации в България и чужбина и притежание на патенти (ако е приложимо) за последните пет години в съответната научна област;Предимство е включването в колектива на млади изследователи, изследователи, придобили докторска степен в последните пет години, и на докторанти;Предимство е участието на членове на колектива във финансирани национални и/или международни проекти (Към формуляра за кандидатстване се прилагат сканирани титулна страница на проекта, списък на колектива, страницата с подписи от съответния сключен договор и предвидените средства за финансиране на българската страна).

 

Подробна информация за конкурса можете да прочетете от ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД