КОНКУРС ЗА ПОДБОР на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури 2013

На вниманието на докторанти, пост докторанти и млади учени и научните им ръководители

Уважаеми колеги,

Напомняме, че във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, към МОМН продължава да е актуален

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури

КАНДИДАТИ, които са участвали в проекти по схеми BG05PO001/07/3.3-02, BG05PO001-3.3.04 и BG05PO001-3.3.06 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” могат да участват в конкурса в случаите, когато обученията и местата, в които те ще се провеждат са доказано различни и/или надграждат проведените обучения по горепосочените схеми.

Срок: постоянен

Подробна информация за методология за подбор, документи, кандидатстване и адреси за контакт се намират на сайта на МОМН, Раздел Наука.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД